• LOGOPEDA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. RTM. WITOLDA PILECKIEGO W ŁĄCZNIE

    • LOGOPEDA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. RTM. WITOLDA PILECKIEGO W ŁĄCZNIE

     ROK SZKOLNY 2023 / 2024

      


      

      

     Małgorzata Błaszczak

     Anna Franczak

     Iwona Paprocka

     Poniedziałek

      

      

     09.50 – 10.35

     Wtorek

     08.55 -13.30

     08 - 8.45

      

     Środa

      

     08 - 8.45

     10.45 – 11.30

     Czwartek

     08.00 – 13.30

      

      

     Piątek

      

     08 - 8.45

      


      

     ZAPIS DZIECKA DO LOGOPEDY:

     We wrześniu w klasach „0” oraz w klasach pierwszych logopeda przeprowadza przesiewowe badania, które służą wykrywaniu zaburzeń rozwoju mowy i wczesnej profilaktyce zaburzeń mowy.

     Przesiewowe badanie logopedyczne przeprowadzane jest w formie zabawy oraz z

     wykorzystaniem - Kwestionariusza Obrazkowego Genowefy Demel. 
     Spontaniczna wypowiedź dziecka pozwala ocenić stan artykulacji głosek oraz zdolność wypowiadania się. Badaniu podlega również budowa i sprawność aparatu artykulacyjnego: warg, języka, żuchwy oraz ocena czynności fizjologicznych tj. oddychanie, gryzienie, żucie jak również połykanie.

     Po przeprowadzeniu badań przesiewowych logopeda przekazuje wychowawcom i rodzicom terminy oraz godziny spotkań z uczniami.

     ZAKRES DZIAŁAŃ LOGOPEDY:

     1. Przeprowadzenie badań przesiewowych służących wyłonieniu dzieci z zaburzeniami mowy (odbywają się we wrześniu);

     2. Organizowanie pomocy logopedycznej;

     3. Prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej;

     4. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji;      

     5. Wspieranie działań wychowawczych oraz profilaktycznych nauczycieli;

     6. Tworzenie programów terapii logopedycznej uwzględniających indywidualne potrzeby uczniów;

     7. Motywowanie dzieci do działań niwelujących zaburzenia artykulacyjne;

     8. Wzmacnianie wiary uczniów we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej samooceny;

     9. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z wadą wymowy;

     10. Prowadzenie ćwiczeń wspomagających terapię zaburzeń komunikacji werbalnej,

     11. Utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami dzieci, pozostającymi pod opieką logopedy, w celu ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych;

     12. Utrzymywanie współpracy z wychowawcami, pedagogiem;

     13. Kierowanie uczniów z deficytami w zakresie budowy/motoryki narządów mowy do odpowiednich specjalistów (ortodonta, laryngolog, chirurg)


      

     W ramach terapii logopedycznej dzieci wykonują liczne ćwiczenia, mające na celu eliminowanie zaburzeń mowy i wad wymowy. Są to m.in. ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, głosowe, rozwijające pamięć, analizę i syntezę wzrokowo-słuchową. Ważnym ćwiczeniem jest usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych, czyli języka, warg, podniebienia miękkiego, policzków.

     Reedukacja wad wymowy obejmuje korygowanie wadliwych głosek i wywoływanie głosek prawidłowych, a następnie ich utrwalanie w sylabach, wyrazach, zdaniach oraz mowie spontanicznej. Zajęcia logopedyczne mają na celu także wzbogacanie słownika dzieci, umiejętności budowania swobodnej wypowiedzi pełnymi zdaniami, w poprawnej formie gramatycznej, ćwiczenie dykcji i płynnej wymowy.

     JAKA JEST ROLA RODZICÓW DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ ?

     Rodzice powinni:

     1. Wspierać dziecko w terapii;                                                           

     2. Dawać prawidłowe wzorce wymowy, czyli do dziecka zawsze mówić poprawnie, wyraźnie, bez używania tzw. języka dziecięcego;

     3. Jeżeli zauważymy u dziecka wadę zgryzu, należy zapewnić mu opiekę ortodontyczną, gdyż może ona być przyczyną nieprawidłowej wymowy;

     4. Słuchać wypowiedzi swoich pociech, zadawać pytania, dużo rozmawiać, opowiadać, czytać;

     5. Nie zawstydzać dziecka wadliwą wymową, żądać by kilkakrotnie powtarzało swoją wypowiedź, bo może to spowodować zahamowanie dalszego rozwoju mowy. Możemy powtórzyć po dziecku, dając prawidłowy wzorzec wypowiedzi, ale bez zbędnego komentarza;

     6. Dopilnować aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia, ćwiczyło wg wskazówek logopedy z wykorzystaniem kart pracy do pracy w domu;

     7. Czuwać aby dziecko codziennie przez około 10-15 min. wykonywało zadane ćwiczenia w domu.


      

     JAKA JEST ROLA RODZICÓW DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ ZDALNEJ?

     Zdalna terapia logopedyczna, ze względu na prowadzenie szeregu ćwiczeń, na przykład usprawniających motorykę narządów mowy przed lustrem, to dość trudne zadanie, ale możliwe do wykonania, pod warunkiem, że dysponujemy odpowiednim sprzętem.

     Rodzice powinni:

     1. Przygotować stanowiska pracy, które powinno być wygodne i zapewniać szybki dostęp do wszelkich potrzebnych materiałów, ćwiczeń, programów logopedycznych, komputera zaopatrzonego w kamerę, głośnik i słuchawki, dostęp do Internetu, komunikatora – Skype i drukarki. : (zapewnione ergonomicznego stanowiska pracy z komputerem- biurko i krzesło dostosowane do jego wzrostu, monitor)

     2. Ćwiczyć z dzieckiem systematycznie, codziennie po kilka minut, ponieważ skuteczność terapii online będzie zależała nie tylko od logopedy i ucznia, ale także od motywacji rodziców do samodzielnej pracy z dzieckiem.

     3. Korzystać z zasobów Polskiego Związku Logopedów https://logopeda.org.pl/. i innych stron podanych przez logopedę. Znajdują się tam propozycje użytecznych programów logopedycznych, foldery do pobrania, forum dyskusyjne i wiele innych materiałów, które mogą byś przydatne w zdalnej pracy z dzieckiem.

     4. Korzystać ze wsparcia logopedycznego online, które może być prowadzone w formach indywidualnych: porada, konsultacja, instruktaż do pracy w domu lub terapia.

     5. Wykorzystać różne, bezpłatne narzędzia komunikacji online, sprawdzone pod kątem bezpieczeństwa przesyłania danych.

     6. Zaplanować sobie określony wymiar czasu. Pojedyncze spotkanie online z dzieckiem nie będzie przekraczać 30 minut.

     7. Zastosować się do prowadzenia zajęć zgodnie z opracowanym na podstawie diagnozy programem terapii, która:

     • uwzględnia specyfikę prowadzenia terapii na odległość,

     • uwzględnia naturalne potrzeby dziecka,

     • uwzględnia możliwości realizowania ćwiczeń w domowych warunkach,

     • jest sprawna, funkcjonalna,

     • jest prowadzona w odstępach czasowych, które nie zaburzą realizacji programu terapii,

     • polega na merytorycznych zasobach dedykowanych do wspierania rozwoju mowy, języka i komunikacji społecznej.

     1. Nie nagrywać, powielać i rozpowszechniać udostępnionego materiału bez zgody logopedy.

      


      

     Tylko taka postawa rodziców może przyczynić się do tego,

     aby dziecko osiągnęło terapeutyczny sukces


      


      

     OPRACOWAŁA

     Małgorzata Błaszczak

 • Galeria zdjęć

   brak danych