• Pedagog szkolny

    tel. szkolny: 89 757 5010

    Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 11611

    Dla rodziców i nauczycieli: 800100100

     

     

    Zadania:

    1. Diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia w szkole.
    2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów stanowiących barierę i ograniczających aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.
    3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb uczniów.
    4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnienień i przemocy, w tym procedury Niebieskiej Karty.
    5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowanie oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
    6. Inicjowanie i prowadzenie działań  mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
    7. Wspieranie nauczycieli, wychowawców i rodziców w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej ukierunkowanej na zaspokajanie potrzeb uczniów.

    Zapraszam

    p.23 na parterze

 • Galeria zdjęć

   brak danych