• Drodzy rodzice!

     • Informuję, iż od dnia 1 września można dokonywać zapisów dzieci na obiady na rok szkolny 2020/2021. Zapisów dokonuje rodzic lub opiekun dziecka pod nr telefonu:(89) 757 50 10 - sekretariat szkolny.Obiady będą wydawane od dnia 14 września. Stawka dzienna wynosi 3,90 zł.W nowym roku szkolnym 2020/2021 w związku z obecną sytuacją w kraju płatności za obiady należy dokonywać na konto bankowe szkoły o nr: 12 1160 2202 0000 0001 7407 9892. Termin płatności określony jest do 15 dnia każdego miesiąca, natomiast w m-cu wrześniu termin ten zostanie wydłużony – uczniowie otrzymają osobną informację. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka, za które płatność jest dokonywana oraz wskazanie klasydo której uczeń uczęszcza.Jeżeli rodzic będzie miał problem z dokonaniem płatności za wyżywienie proszonyjest o kontakt z sekretariatem pod wyżej wskazanym numerem telefonu.PozdrawiamStarszy referentAngelika Szymaniak

     • Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

     • Gmina Morąg w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu otrzymała 80 000 zł dofinansowania na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, dzięki któremu nasza placówka otrzymała cztery laptopy.

     • Koniec roku szkolnego - sprawy organizacyjne

     •      Decyzją MEN nauczanie zdalne zostało przedłużone do dnia 26 czerwca 2020r. W związku z
      powyższym czynności związane z zakończeniem zajęć w roku szkolnym 2019/2020 będą
      organizowane zgodnie z terminami określonymi przez dyrektora. 

       

      1. Odbiór rzeczy pozostawionych w szatni: w dniach od 12.06.2020r. do 15.06.2020 oraz od 22.06.2020 do 24.06.2020 w godzinach otwarcia szkoły (8.00-13.00) uczniowie / rodzice mogą odbierać rzeczy pozostawione w szatni.
      2. Długi weekend czerwcowy: w dniach od 11.06.2020 do 12.06.2020 szkoła pracuje; w tych dniach nie jest realizowane nauczania zdalne.
      3. Egzamin ósmoklasisty: w dniach od 16.06.2020 do 18.6.2020 w szkole organizowany jest egzamin ósmoklasisty; w tych dniach nie jest realizowane nauczanie zdalne.
      4. Odbiór świadectwa: wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu oraz z zachowaniem zasad bhp i dystansu społecznego. 

           Ponadto informuję, iż sekretariat szkoły pracuje w godzinach od 8.00 do 13.00. Aby wejść do
      budynku szkoły, należy zdezynfekować ręce i mieć założoną maseczkę. 

      Dariusz Gościniak
      dyrektor szkoły

     • Odbiór świadectwa w roku szkolnym 2019/2020

     • Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie!

           Rekomendacje MEN dotyczące odbioru przez uczniów świadectwa wskazują, iż proces ten
      ma odbyć się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dystansu społecznego. W związku  z
      powyższym, w tym roku szkolnym zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych będzie
      miało inną formę niż w latach poprzednich. Nie będą organizowane uroczyste apele z okazji
      zakończenia roku szkolnego. Rodzice w wyznaczonym terminie odbiorą w szkole świadectwo
      promocyjne (dotyczy klas 0-VII),  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (dotyczy
      klasy VIII) oraz dyplomy i nagrody książkowe odbierze uczeń+ 1 rodzic. 

           Ogólne zasady odbioru świadectw, dyplomów, nagród:

      1. 24.06.2020r. -środa - rodzice oddziałów przedszkolnych 0A, 0B i O w godzinach od 9.00 do 12.00. Wychowawcy oczekiwać będą w swoich salach.
      2. 25.06.2020r. -czwartek – rodzice kl. I-III w godzinach od 9.00 do 12.00. Wychowawcy oczekiwać będą w swoich salach.
      3. 25.06.2020r. – czwartek – kl. VIII – uczeń + 1 rodzic, przyjeżdżają do szkoły na godz. 10.00. Spotykamy się w Sali sportowej. Uczniowie i rodzice zajmują wyznaczone miejsca. Przy udziale dyrektora i wychowawcy, zostaną wręczone świadectwa, nagrody i nastąpi pożegnanie absolwentów.
      4. 26.06.2020r. -piątek – rodzice kl. IV-VII w godzinach od 9.00 do 12.00. Wychowawcy oczekiwać będą w swoich salach. W przypadku niemożności odebrania świadectw w/w terminach, dokumenty będą do odebrania w sekretariacie szkoły, tylko przez osoby upoważnione.
      5. Rodziców obowiązują zasady bhp i dystansu społecznego (dezynfekcja rąk przed wejściem do szkoły, maseczka).
      6. Rozdanie świadectw ma miejsce wyłącznie w obecności dyrektora szkoły (kl. VIII) i wychowawcy w wyznaczonych salach. Odebranie świadectwa rodzic kwituje podpisem na liście danej klasy.

            Zwracam się również z prośbą  do Rodziców, aby w tym roku szkolnym w czasie
      rozdania i odbierania świadectw ze względów bezpieczeństwa uczniowie nie wręczali
      nauczycielom kwiatów

      Dyrektor szkoły
      Dariusz Gościniak

     • Informacja o zbliżających się terminach zwrotu podręczników wypożyczonych z biblioteki szkolnej.

     •  

      Terminy zwrotów dla poszczególnych klas:

      - Klasy I-III - 15 czerwca 2020r.

      - Klasa VIII - 16 czerwca 2020r.

      - Klasa IV i V - 19 czerwca 2020r.

      - Klasa VI- 22 czerwca 2020r.

      - Klasa VIIa i VIIb - 23 czerwca 2020r.

            Podręczniki należy przygotować do zwrotu - wyjąć z okładki, przejrzeć czy nie znajdują się w nich kartki, zakładki, wytrzeć ślady ołówka,itp. Wszystkie podręczniki włożyć do torby foliowej i podpisać. Tak przygotowane do zwrotu książki złożyć w kartonie przy wejściu do bydynku szkolnego. Po kilku dniach koniecznej kwarantanny podręczniki będą rozpakowane, a ich zwrot zostanie odznaczony na karcie wypożyczeń ucznia. W przypadku zagubienia lub zniszczenia podręczników konieczne będzie ich odkupienie. Szkoła poinformuje o tym rodziców uczniów telefonicznie lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

            W sprawach indywidualnych proszę kontaktować się z nauczycielem biblioteki szkolnej za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub telefonicznie - 89 757 5010 w godzinach pracy biblioteki szkolnej:

      poniedziałek - piątek w godz. 8.00 -11.00

     • Podcasty "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online" dla nauczycieli i rodziców

     • Szanowni Państwo, przygotowaliśmy dla Państwa serię czterech podcastów poświęconych najważniejszym zagadnieniom z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online.Mamy nadzieję, że rozmowy ekspertów NASK oraz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, które poprowadził znany dziennikarz radiowy Krystian Hanke, będą dla Państwa przydatną dawką wiedzy. Liczymy na to, że staną się przyczynkiem do wielu rozmów i podjęcia działań w Państwa lokalnych środowiskach na rzecz bezpieczeństwa dzieci online.Zachęcamy do słuchania!

       

      Cyberprzemoc i inne formy agresji w sieci

      Kiedy niewinny żart staje się hejtem? Jak reagować na agresję w internecie? Jak pomóc ofiarom cyberprzemocy?

       

      Problem nadużywania internetu

      Jak kontrolować czas, który dziecko spędza w sieci? W którym momencie powiedzieć stop? Jakie mogą być negatywne skutki nadużywania internetu i jak sobie z nimi radzić?

       

      Seksting i problem uwodzenia dzieci w internecie

      Czy zdajemy sobie sprawę z negatywnych konsekwencji, które ze sobą niesie? Jak rozmawiać z nastolatkiem o skutkach takich działań? Do kogo zwrócić się o pomoc?

       

      Szkodliwe treści w internecie

      Jak uchronić przed nimi nasze dzieci? Jakie treści są szkodliwe? Jak nauczyć dzieci bezpiecznie poruszać się po internecie i odpowiednio reagować na niebezpieczne materiały?

       

     • Biblioteka szkolna

     • Informujemy, że – zgodnie z najnowszymi wytycznymi - od 25 maja 2020r. uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z biblioteki szkolnej. Działalność biblioteki została jednak ograniczona do wypożyczania uczniom książek oraz do zwrotu książek i podręczników.

      Godziny pracy biblioteki:

      wtorek 08.00-10.00

      środa 08.00-10.00

       

      Uczniowie, którzy chcą wypożyczyć książki lub zwrócić je osobiście zobowiązani są do wcześniejszego kontaktu z nauczycielem biblioteki szkolnej za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Podczas wymiany informacji zostanie ustalony termin wizyty ucznia w bibliotece – w godzinach pracy biblioteki.

      Wypożyczone wcześniej książki można zwrócić także w godzinach pracy szkoły - codziennie od 8.00 do 14.30, bez bezpośredniego kontaktowania się z nauczycielem bibliotekarzem.

      Przy wejściu do budynku szkolnego zostały przygotowane pojemniki, do których należy wkładać zwracane książki. Książki powinny być włożone do reklamówki i opatrzone informacją, kto je zwraca ( wystarczy imię ucznia i klasa).

      Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki znajdują się w załączniku do w/w informacji.

     • Zmiana sposobu płatności za obiady

     •      Informujemy, że od momentu powrotu dzieci do szkoły, płatności za obiady będą realizowane tylko za pomocą przelewu na numer konta podany w późniejszym terminie. Zostaną również ściśle określone terminy płatności, po przekroczeniu których będą naliczane odsetki. Prosimy o śledzenie kolejnych informacji na stronach internetowych oraz w dzienniku Librus.

     • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

     • Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020roku funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje zawieszone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

      Rodzicu,

      w dniach 12, 13 marca 2020r. (czwartek, piątek) w szkole organizowane są zajęcia opiekuńcze w godzinach od 7.30 do 15.30; w tych dniach:

       przywóz i odwóz uczniów do/ze szkoły zgodnie z harmonogramem;

       stołówka szkolna wydaje posiłki (odpisy można zgłaszać telefonicznie do godziny 7.40);

      od dnia 16 marca 2020 roku do dnia 25 marca 2020 roku

       w szkole nie są organizowane zajęcia dydaktyczno – wychowawcze;

       stołówka szkolna nie wydaje posiłków;

       uczniowie pozostają w domu pod opieką rodziców;

      • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

      • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

      • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

      • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

      • śledź na bieżąco stronę internetową szkoły, stronę internetową MEN.

      Dni wolne od zajęć dydaktycznych są dniami, w których dla dobra dziecka powinno ograniczyć się jego kontakty z rówieśnikami w celu zapobiegnięcia rozprzestrzeniania się epidemii.

     • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych: „Znam, pamiętam…, przybijam piątkę”

     • Co roku 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” na cześć żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Data tego dnia została wybrana nieprzypadkowo. 1 marca 1951 r. w więzieniu mokotowskim w Warszawie zabito członków IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

      Chcąc uczcić pamięć Żołnierzy Wyklętych uczniowie naszej Szkoły wzięli udział w happeningu szkolnym pod hasłem: „Znam, pamiętam…, przybijam piątkę”.

      Happening polegał na wykonaniu przez każdą klasę, od oddziałów przedszkolnych do klasy VIII, plakatu, na którym każdy uczeń odbił bądź odrysował i pokolorował swoją doń tak, by plakat przypominał flagę Polski. Prace uczniów zostały wyeksponowane na holu szkolnym.

      Akcja miała na celu przybliżeniu uczniom bohaterskiej postawy żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Sprzeciwiali się zbrojnie, jak i w inny sposób, sowieckiemu agresorowi, odbierającemu Polsce po II wojnie światowej suwerenność, podporządkowując sobie państwo polskie. Wielu z nich za wierność swoim ideałom zapłaciło niejednokrotnie cenę najwyższą – cenę swego życia.

      Do grona „żołnierzy wyklętych” należał także patron naszej Szkoły - rtm. Witold Pilecki, który w obronie niepodległej Ojczyzny poświęcił życie. 15 maja 1948r. rotmistrz został skazany na karę śmierci, wyrok wykonano dnia 25 maja 1948r. w więzieniu mokotowskim na Rakowieckiej, poprzez strzał w tył głowy.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie
   • sekretariat@splaczno.edu.pl
   • sekretariat@splaczno.edu.pl
   • (+48) 89 757 50 10
   • Łączno 48B, 14-300 Morąg Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych