• UWAGA!!!

     •      Informujemy, że od 30 września 2020 r. w naszej szkole dostępny jest psycholog dla uczniów, nauczycieli i rodziców (opiekunów) dzieci i uczniów, w środy w godzinach 11:00 - 16:00. W sprawie kontaktów z psychologiem, proszę komunikować się za pośrednictwem dziennika elektronicznego bezpośrednio z psychologiem lub telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu

     • DOWOZY - zmiana!

     • Autobus dowożący dzieci z miejscowości Kalnik będzie o godzin 7.40, a nie 7.50 jak miało to miejsce wcześniej.

     • Ministerstwo Edukacji Narodowej - informacje!!!

     • Zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne
      dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej
      i uczniów szkół ponadpodstawowych

       

      Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

       

      Szkoły i placówki, w których nie będą zawieszone zajęcia stacjonarne

       

      Nauka dla dzieci w przedszkolach i uczniów klas I-III szkół podstawowych pozostaje bez zmian. 

       

      Stacjonarnie pracują również szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

       

      Dyrektorzy szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, a także szkół specjalnych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.

       

      Wsparcie dla uczniów, w tym z niepełnosprawnością

       

      Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

       

      Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

       

      Departament Informacji i Promocji

      Ministerstwo Edukacji Narodowej

     • DRODZY RODZICE i UCZNIOWIE – kolejne zmiany!!!

     •      Rząd ogłosił, iż od soboty 24 października cały kraj będzie znajdował się w strefie czerwonej. W związku z zaistniałą sytuacją nałożone zostały kolejne obostrzenia. Jak poinformował dziś (23.10.2020r.) na konferencji Premier Morawiecki od poniedziałku 26.10.2020 r. klasy IV - VIII szkół podstawowych przechodzą na nauczanie zdalne. Przypominam, iż nauczanie zdalne jest formą realizacji obowiązku szkolnego. Bardzo proszę rodziców o systematyczny nadzór.

      Szanowni Państwo, liczymy na Państwa wyrozumiałość.

      Ta sytuacja jest trudna dla nas wszystkich. Pomóżmy sobie nawzajem.

       

      W związku z tym od poniedziałku – 26.10.2020r. nastąpi zmiana harmonogramu przywozów i odwozów. Przypominam o obowiązkowym zakrywaniu nosa i ust podczas transportu.

       

      Dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych i klas 0-3 odbywają zajęcia zgodnie z planem. Bez zmian pozostaje praca kuchni - obiady dla tych klas będą nadal wydawane.

       

      Dyrektor szkoły

      Dariusz Gościniak

       

     • UWAGA!!! Od soboty, 24 października cała Polska zostanie objęta obostrzeniami czerwonej strefy.

     • Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju

      Od 24 października obostrzenia dotyczące strefy czerwonej będą obowiązywać w całej Polsce. Dodatkowo wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz  życia społecznego. Będą to:

      • objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych – (szczegóły określi MEN w rozporządzeniu);
      • w dniach nauki szkolnej, w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna;
      • zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia już  rozpoczętych turnusów;
      • zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;
      • max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych.

      Ważne! Seniorze, zostań w domu! Apelujemy do seniorów - zwłaszcza do osób po 70. roku życia - o ograniczenie przemieszczania się. Z wyłączeniem sytuacji związanych z wykonywaniem czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych.

      Uwaga!

      W całej Polsce obowiązują wcześniej ustalone limity i ograniczenia dla strefy czerwonej, w tym m. in. w zakresie wydarzeń wydarzenie religijnych odbywających się w kościele, istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 7 m2.

      Zostańmy w domach i przestrzegajmy zasad

      Skala rozprzestrzeniania się koronawirusa zależy od nas samych. Dlatego ważne jest przestrzeganie ustalonych obostrzeń i reżimów sanitarnych. Wszystkim zalecamy pozostawanie w domach, o ile jest to możliwe. Ograniczajmy wychodzenie z domu do absolutnego minimum, poza wykonywaniem pracy, czy zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

      Zalecenie DDMA+W

      Skuteczna walka z koronawirusem jest możliwa dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania. Rozszerzamy zasadę DDMA na DDMA+W, czyli:

      • Dystans
      • Dezynfekcja
      • Maseczka
      • Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe
      • Wietrzenie

      Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Warto też często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy, szczególnie w miejscach pracy czy placówkach oświatowych.

      Walkę z zagrożeniem wspiera też aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe.  Jest ona w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.

      Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

      Zgodnie z zapowiedziami rząd uruchamia program Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, dzięki któremu pomoc seniorom w okresie pandemii koronawirusa i działania podejmowane w tym zakresie przez rząd, samorządy, ośrodki pomocy społecznej i wolontariuszy będą przebiegały sprawniej, a osoby starsze uzyskają niezbędną pomoc w trudnym czasie. Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

      Specjalna darmowa infolinia dla seniorów – 22 505 11 11

      W ramach Korpusu uruchomiona zostanie specjalna, bezpłatna infolinia przeznaczona dla seniorów (22 505 11 11). Za jej pośrednictwem osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez pandemię.

      Wolontariusze, organizacje pozarządowe i harcerze wspólnie dla seniorów

      Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora będą przekazywane do właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej, które będą się kontaktować z osobą zainteresowaną  w celu ustalenia zakresu pomocy. W takie wsparcie seniorów będą zaangażowani wolontariusze i organizacje pozarządowe, a także Ochotnicza Straż Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej i harcerze.

      Jak pomagać?

      Jeśli chcesz pomagać potrzebującym osobom starszym, zgłoś się! Jak to zrobić?

      Jak skorzystać ze wsparcia?

      Korzystanie z infolinii, a także udzielenie pomocy, np. zrobienie i dostarczenie zakupów jest bezpłatne. Senior korzystający ze wsparcia w ramach Korpusu pokrywa jedynie koszty ewentualnych zakupów.

      Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. roku życia. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy. Realizacja usługi w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje jednak osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

      Pomoc dla seniorów

      Zadaniem gmin będzie prowadzenie rejestru seniorów, którzy zdecydowali się na pozostanie w domu i potrzebują wsparcia wolontariuszy.

      Samorządy gminne będą mogły skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na zorganizowanie i realizację usługi wsparcia. Środki te będą mogły zostać przeznaczone m.in. na zatrudnienie nowych pracowników do realizacji zadania, przyznanie dodatków zadaniowych, zlecenie usługi organizacjom pozarządowym czy jej zakup od prywatnych podmiotów.

     • DRODZY RODZICE i UCZNIOWIE – kolejne zmiany!!!

     • Od soboty, 17 października, w całym kraju obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa – „ograniczenie liczby osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50% miejsc siedzących lub 30% liczby wszystkich miejsc;

      W związku z tym od poniedziałku – 19.10.2020r. nastąpi zmiana harmonogramu przywozów
      i odwozów. Bardzo proszę o bezwzględne przestrzeganie kolejności przywozów – 1 kursem przyjeżdżają uczniowie kl. IV – VIII, 2 kursem uczniowie kl. O – III. Przypominam o obowiązkowym zakrywaniu nosa i ust podczas transportu.

      Dariusz Gościniak

     • Nowe zasady profilaktyki przeciw COVID-19

     • Od soboty, 17 października w całym kraju wprowadzone zostają nowe narzędzia do walki z koronawirusem. W zależności od rozwoju sytuacji rząd będzie na bieżąco reagować i wprowadzać kolejne ograniczenia. Wszystko po to, aby ratować zdrowie i życie Polaków. Co zmieni się od najbliższej soboty? M.in. funkcjonowanie punktów gastronomicznych, działalność basenów i siłowni, a także maksymalna liczba uczestników zgromadzeń publicznych.

      Strefa żółta (cały kraj, z wyjątkiem powiatów ze strefy czerwonej):

      • lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00 wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
      • ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;

      od 19.10 – ograniczona liczba osób na weselach i innych uroczystościach – max. 20 osób, bez możliwości zabawy tanecznej;

      • w uroczystościach religijnych może uczestniczyć max. 1 osoba na 4m2;
      • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 25 osób;
      • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe;
      • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
      • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
      • zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

      Bądź bezpieczny – stosuj zasadę DDMA

      Nasze zdrowie zależy od wzajemnej odpowiedzialności. Każdy ma wpływ na to, jak szybko epidemia zostanie zahamowana. W jaki sposób możemy to zrobić? Wystarczy stosować zasadę DDMA, dzięki której chronimy siebie i innych:

      D jak dystans

      D jak dezynfekcja

      M jak maseczka

      A jak aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe

      Utrzymywanie dystansu min. 1,5 m od innych osób, częste mycie rąk woda z mydłem i ich dezynfekcja, a także zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej - to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem.

      Walkę z zagrożeniem wspiera także aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe. Jest w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Co ważne, im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.

     • INFORMACJA DYREKTORA!!!

     • Drodzy Rodzice,

      nawiązując do wczorajszej informacji o stwierdzonym przypadku u jednego z nauczycieli COVID-19, po konsultacji z Dyrektorem PSSE w Ostródzie, informuję o podjętych w naszej szkole działaniach:-wszyscy uczniowie klas IV - VIII w dniach od 9.10.2020r. do 16.10.2020r. będą nauczani w trybie zdalnym (z wykorzystaniem platform Librus i ClassRoom), uczniowie z tych klas i ich rodziny nie będą musiały odbywać kwarantanny (domownicy mogą chodzić do pracy), jednak Państwa dzieci powinny być pod nadzorem epidemiologicznym (należy obserwować ich stan zdrowia).Czas nadzoru epidemiologicznego to nie jest czas wolny od nauki, to nie wakacje - dzieci mają obowiązek pracować w trybie zdalnym na wszystkich zajęciach zgodnie z planem lekcji (szczegóły u wychowawców).-uczniowie oddziałów przedszkolnych i klas I - III pracują w normalnym trybie, przyjeżdżając do szkoły na swoje zajęcia.Proszę śledzić dziennik elektroniczny oraz strony internetowe szkoły na bieżąco a o kolejnych krokach będą Państwa powiadamiać wychowawcy klas.

      Pozdrawiam:

      Dariusz Gościniak

     • CodeWeek2020

     • Daj sobie szansę

             Trwający dwa tygodnie Europejski Tydzień Kodowania (CodeWeek2020) to świetna okazja, by zmienić zdanie o programowaniu i dać sobie szansę na zdobycie nowych kompetencji. To inicjatywa, organizowana z myślą o osobach w każdym wieku, każdej profesji, o różnych zainteresowaniach. Jeśli do tej pory nawet nie słyszeliście o programowaniu – CodeWeek jest dla Was. Jeśli macie 6, 13, 27, 50, a może 70 lat – CodeWeek jest dla Was!

       

      W naszej szkole warsztaty z programowania odbędą się w dniach 12,13,15,16 października na 8 godzinie lekcyjne w sali komputerowej nr 16. Wszystkich zaintersowanych rozpoczęciem przygody z programowaniem serdecznie zapraszamy.

     • Magiczna moc bajek

     • W tym roku szkolnym dzieci z oddziału przedszkolnego 0a biorą udział w międzynarodowym Projekcie "Magiczna moc bajek", głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie
    • sekretariat@splaczno.edu.pl
    • sekretariat@splaczno.edu.pl
    • (+48) 89 757 50 10
    • Łączno 48B, 14-300 Morąg Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych