• Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

     • Gmina Morąg w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu otrzymała 80 000 zł dofinansowania na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, dzięki któremu nasza placówka otrzymała cztery laptopy.

     • Koniec roku szkolnego - sprawy organizacyjne

     •      Decyzją MEN nauczanie zdalne zostało przedłużone do dnia 26 czerwca 2020r. W związku z
      powyższym czynności związane z zakończeniem zajęć w roku szkolnym 2019/2020 będą
      organizowane zgodnie z terminami określonymi przez dyrektora. 

       

      1. Odbiór rzeczy pozostawionych w szatni: w dniach od 12.06.2020r. do 15.06.2020 oraz od 22.06.2020 do 24.06.2020 w godzinach otwarcia szkoły (8.00-13.00) uczniowie / rodzice mogą odbierać rzeczy pozostawione w szatni.
      2. Długi weekend czerwcowy: w dniach od 11.06.2020 do 12.06.2020 szkoła pracuje; w tych dniach nie jest realizowane nauczania zdalne.
      3. Egzamin ósmoklasisty: w dniach od 16.06.2020 do 18.6.2020 w szkole organizowany jest egzamin ósmoklasisty; w tych dniach nie jest realizowane nauczanie zdalne.
      4. Odbiór świadectwa: wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu oraz z zachowaniem zasad bhp i dystansu społecznego. 

           Ponadto informuję, iż sekretariat szkoły pracuje w godzinach od 8.00 do 13.00. Aby wejść do
      budynku szkoły, należy zdezynfekować ręce i mieć założoną maseczkę. 

      Dariusz Gościniak
      dyrektor szkoły

     • Odbiór świadectwa w roku szkolnym 2019/2020

     • Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie!

           Rekomendacje MEN dotyczące odbioru przez uczniów świadectwa wskazują, iż proces ten
      ma odbyć się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dystansu społecznego. W związku  z
      powyższym, w tym roku szkolnym zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych będzie
      miało inną formę niż w latach poprzednich. Nie będą organizowane uroczyste apele z okazji
      zakończenia roku szkolnego. Rodzice w wyznaczonym terminie odbiorą w szkole świadectwo
      promocyjne (dotyczy klas 0-VII),  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (dotyczy
      klasy VIII) oraz dyplomy i nagrody książkowe odbierze uczeń+ 1 rodzic. 

           Ogólne zasady odbioru świadectw, dyplomów, nagród:

      1. 24.06.2020r. -środa - rodzice oddziałów przedszkolnych 0A, 0B i O w godzinach od 9.00 do 12.00. Wychowawcy oczekiwać będą w swoich salach.
      2. 25.06.2020r. -czwartek – rodzice kl. I-III w godzinach od 9.00 do 12.00. Wychowawcy oczekiwać będą w swoich salach.
      3. 25.06.2020r. – czwartek – kl. VIII – uczeń + 1 rodzic, przyjeżdżają do szkoły na godz. 10.00. Spotykamy się w Sali sportowej. Uczniowie i rodzice zajmują wyznaczone miejsca. Przy udziale dyrektora i wychowawcy, zostaną wręczone świadectwa, nagrody i nastąpi pożegnanie absolwentów.
      4. 26.06.2020r. -piątek – rodzice kl. IV-VII w godzinach od 9.00 do 12.00. Wychowawcy oczekiwać będą w swoich salach. W przypadku niemożności odebrania świadectw w/w terminach, dokumenty będą do odebrania w sekretariacie szkoły, tylko przez osoby upoważnione.
      5. Rodziców obowiązują zasady bhp i dystansu społecznego (dezynfekcja rąk przed wejściem do szkoły, maseczka).
      6. Rozdanie świadectw ma miejsce wyłącznie w obecności dyrektora szkoły (kl. VIII) i wychowawcy w wyznaczonych salach. Odebranie świadectwa rodzic kwituje podpisem na liście danej klasy.

            Zwracam się również z prośbą  do Rodziców, aby w tym roku szkolnym w czasie
      rozdania i odbierania świadectw ze względów bezpieczeństwa uczniowie nie wręczali
      nauczycielom kwiatów

      Dyrektor szkoły
      Dariusz Gościniak

     • Informacja o zbliżających się terminach zwrotu podręczników wypożyczonych z biblioteki szkolnej.

     •  

      Terminy zwrotów dla poszczególnych klas:

      - Klasy I-III - 15 czerwca 2020r.

      - Klasa VIII - 16 czerwca 2020r.

      - Klasa IV i V - 19 czerwca 2020r.

      - Klasa VI- 22 czerwca 2020r.

      - Klasa VIIa i VIIb - 23 czerwca 2020r.

            Podręczniki należy przygotować do zwrotu - wyjąć z okładki, przejrzeć czy nie znajdują się w nich kartki, zakładki, wytrzeć ślady ołówka,itp. Wszystkie podręczniki włożyć do torby foliowej i podpisać. Tak przygotowane do zwrotu książki złożyć w kartonie przy wejściu do bydynku szkolnego. Po kilku dniach koniecznej kwarantanny podręczniki będą rozpakowane, a ich zwrot zostanie odznaczony na karcie wypożyczeń ucznia. W przypadku zagubienia lub zniszczenia podręczników konieczne będzie ich odkupienie. Szkoła poinformuje o tym rodziców uczniów telefonicznie lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

            W sprawach indywidualnych proszę kontaktować się z nauczycielem biblioteki szkolnej za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub telefonicznie - 89 757 5010 w godzinach pracy biblioteki szkolnej:

      poniedziałek - piątek w godz. 8.00 -11.00

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie
    • sekretariat@splaczno.edu.pl
    • sekretariat@splaczno.edu.pl
    • (+48) 89 757 50 10
    • Łączno 48B, 14-300 Morąg Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych