• Zmiany na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r.

     • W 2021 roku egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Mamy opracowaną propozycję wymagań egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, którą chcemy teraz poddać publicznej dyskusji. Zmianie powinny ulec również arkusze egzaminacyjne, chcemy pokazać na czym te zmiany będą polegały. Do końca grudnia będą gotowe przepisy, a także aneksy do informatorów, dzięki którym można spokojnie przygotować się do egzaminów.

      Wymagania egzaminacyjne to istotne wytyczne dla nauczycieli i uczniów. Dzięki nim wiadomo, jakie wiadomości i umiejętności będą sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych oraz co należy z lat wcześniejszych powtórzyć do egzaminu. Wprowadzone rozwiązania pozwolą również na większy komfort pracy nauczycielom.

      Prace nad wymaganiami egzaminacyjnymi

      Dziś, 19 listopada zakończył się pierwszy etap prac zespołów ekspertów, którzy od października br. pracowali nad opracowaniem wymagań egzaminacyjnych.

      Minister Edukacji i Nauki, po analizie wyników ubiegłorocznych egzaminów i biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną, uznał, że w 2021 r. egzaminy powinny być przeprowadzone na podstawie zawężonego zakresu wymagań podstawy programowej. Podjął również decyzję o powołaniu zespołów eksperckich, których zadaniem było opracowanie propozycji wymagań egzaminacyjnych. Członkami tych zespołów zostali eksperci w zakresie każdego przedmiotu: nauczyciele - praktycy, nauczyciele akademiccy, przedstawiciele CKE i okręgowych komisji egzaminacyjnych.

      Zadaniem zespołów było przeanalizowanie obowiązujących podstaw programowych oraz stworzenie – na ich podstawie – wymagań egzaminacyjnych dla poszczególnych przedmiotów w zakresie obu egzaminów. Podczas tych prac eksperci przeprowadzili również konsultacje międzyprzedmiotowe, tak aby wymagania egzaminacyjne dla pokrewnych przedmiotów, np. biologii i chemii, wiedzy o społeczeństwie oraz geografii, były skorelowane i spójne. Efektem pracy zespołów jest przygotowana propozycja wymagań egzaminacyjnych na rok szkolny 2020/2021. Co istotne zmiana ta będzie dotyczyła egzaminów wyłącznie w bieżącym roku szkolnym (2020/2021).

      Prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych

      Od 20 listopada br. rozpoczynamy prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych. Na uwagi i opinie merytoryczne czekamy do 27 listopada pod adresem: prekonsultacje@men.gov.pl. Wszystkie przesłane opinie zostaną przekazane zespołom, które w kolejnym etapie prac dokonają analizy propozycji i zmodyfikują projekt.

      Kolejne kroki w przygotowaniu egzaminów

      Wymagania egzaminacyjne zostaną ogłoszone w grudniu br. w formie rozporządzenia. Również w grudniu rozpoczną się szkolenia dla doradców metodycznych i nauczycieli, organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Dodatkowo dyrektor CKE opublikuje aneksy do informatorów, zawierające m.in. opisy zmian w formułach arkuszy, zmodyfikowane zakresy struktur gramatycznych dotyczące egzaminów z języków obcych nowożytnych oraz listy lektur do egzaminów z języków mniejszości narodowych, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

      Po opublikowaniu ostatecznej wersji wymagań egzaminacyjnych, opracowane zostaną arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Następnie zostaną one udostępnione szkołom i zdającym w marcu 2021 r., na około 2 miesiące przed egzaminami w maju 2021 r.

      Warto podkreślić, że w przypadku egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. uczniowie będą mieli więcej czasu na opanowanie i powtórzenie zredukowanego zakresu wymagań, ponieważ w 2021 r. egzamin ten odbędzie się w ostatnim tygodniu maja, a nie jak w roku 2019 – w kwietniu.

      Czym są wymagania egzaminacyjne?

      Przygotowane przez ekspertów wymagania egzaminacyjne są oparte na wymaganiach ogólnych i szczegółowych podstawy programowej kształcenia ogólnego. W swoim zakresie uwzględniają one jednak specyficzną sytuację edukacyjną na przestrzeni ostatnich trzech lat szkolnych. Wymagania egzaminacyjne nie określają zakresu kształcenia. Nie ograniczają także w żaden sposób możliwości i zakresu realizacji podstawy programowej jako takiej. Określają natomiast treści – zakres wiadomości i umiejętności, których opanowanie będzie w 2021 r. sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych odpowiednio egzaminu ósmoklasisty czy maturalnego.

      Co istotne, nauczyciel realizuje program nauczania uwzględniający wymogi podstawy programowej. Jednocześnie w związku z ustaleniem nowych wymagań egzaminacyjnych na 2021 r. w sposób szczególny zwraca uwagę na te treści kształcenia, które zostały wskazane jako wymagania egzaminacyjne.

      Zmiana arkuszy egzaminacyjnych

      Wprowadzenie na potrzeby egzaminów w 2021 r. wymagań egzaminacyjnych wiąże się z modyfikacją formuły arkuszy egzaminacyjnych. Zmiana ta będzie dotyczyła m.in.:

      1. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego:
      • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczona będzie liczba lektur obowiązkowych, formy wypowiedzi ograniczone zostaną do dwóch: rozprawka albo opowiadanie,
      • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w pierwszej części arkusza egzaminacyjnego (czytanie ze zrozumieniem), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (120 minut),
      • możliwości odwołania się przez ucznia w wypracowaniu do wybranej lektury obowiązkowej, spełniającej warunki zadania (nie będzie wskazana lektura obowiązkowa, do której uczeń musiałby się odwołać );
      1. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki:
      • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczono wymagania dotyczące m.in. własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, geometrii przestrzennej, elementów statystyki opisowej,
      • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (100 minut),
      • zmniejszenia liczby zadań otwartych do rozwiązania (w porównaniu do arkuszy z lat 2019–2020);
      1. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego:
      • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. obniżony zostanie ogólny oczekiwany poziom biegłości językowej (poziom A2),
      • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (90 minut),
      • ograniczenia/dostosowania zakresu struktur gramatycznych (opublikowanych w Informatorach o egzaminie z poszczególnych języków);
      1. w przypadku egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym:
      • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym (przede wszystkim w zakresie zadań otwartych), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (170 minut);
      1. w przypadku egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów na poziomie rozszerzonym:
      • zniesienia obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako warunku zdania egzaminu maturalnego.

      Przypominamy o konsultacjach dla zdających egzaminy

      W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

       

      Departament Informacji i PromocjiMinisterstwo Edukacji Narodowej

     • NAUKA ZDALNA

     •  

      1. Od dnia 9 listopada 2020r. pracą zdalną z wykorzystaniem metod i form kształcenia na odległość objęci zostają uczniowie klas IV – VIII.

      2. W okresie nauki zdalnej uczniowie klas IV – VIII realizują dotychczasowy plan zajęć z uwzględnieniem harmonogramu pracy zdalnej.

      3. W harmonogramie pracy zdalnej określone zostały zajęcia edukacyjne, które realizowane będą z wykorzystaniem aplikacji Google Meet – lekcje w czasie rzeczywistym oraz zajęcia, na które zostanie przygotowany
       i udostępniony uczniom przez nauczycieli w czasie trwania lekcji materiał do pracy indywidualnej.  

      4. W harmonogramie pracy zdalnej zastosowano zasady BHP związane z pracą przy komputerze.

      5. W harmonogramie pracy zdalnej, kolorem zielonym oznaczono zajęcia organizowane z wykorzystaniem narzędzia MEET, przy bezpośrednim kontakcie on – line (włączona kamera i mikrofon). Pozostałe zajęcia odbywają się za pośrednictwem CLASSROOMA poprzez przesłanie przez nauczycieli przedmiotów materiałów do pracy indywidualnej z wykorzystaniem rekomendowanych platform i portali edukacyjnych.

      6. Nauczyciel ma obowiązek do tego, aby w czasie lekcji zdalnej wytłumaczyć uczniom daną partię materiału
       i polecić im pracę indywidualną z wykorzystaniem podręcznika, zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego.

      7. Czynności podejmowane przez uczniów w czasie pracy zdalnej podlegają sprawdzeniu i ocenie na zasadach określonych przez nauczyciela przedmiotu.

      8. W czasie pracy zdalnej wykorzystywane będą:

      • indywidualne adresy mailowe (założone w domenie splaczno.edu.pl),

      • klasowe adresy mailowe,

      • aplikacja GOOGLE MEET – aplikacja służąca do organizacji lekcji zdalnych w czasie rzeczywistym; nauczyciel organizujący zajęcia edukacyjne na klasowego maila wysyła zaproszenie do udziału w spotkaniu on – line; uczeń loguje się na maila klasowego, przyjmuje zaproszenie i dołącza do grupy – bierze udział w zajęciach;

      • platformy edukacyjne: e – podręczniki, e – wf itp.

      • materiały dostępne na stronach internetowych portali edukacyjnych,

      • narzędzia oferowane przez usługę G – SUITE.

      1. Obecność na zajęciach w formie zdalnej jest obowiązkowa. Brak potwierdzonej obecności (połączenie się zdalnie z nauczycielem) równoznaczny jest z zaznaczeniem w dzienniku lekcyjnym nieobecności, która będzie podlegała usprawiedliwieniu przez rodzica.

      2. Uczeń do pracy zdalnej może wykorzystywać różne urządzenia wyposażone w kamerę i mikrofon, w tym komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon. Warunkiem jest posiadanie aktywnego pakietu Internetu. 

      3. W czasie pracy zdalnej uczeń powinien mieć włączoną kamerę i włączony mikrofon. Decyduje o tym nauczyciel prowadzący zajęcia. 

      4. Ucznia w czasie nauki zdalnej obowiązuje przestrzeganie zasad kultury, w tym zabronione jest używanie słownictwa wulgarnego. 

       


       

      Dyrektor Szkoły:

      Dariusz Gościniak

     • UWAGA RODZICE i UCZNIOWIE!

     •       Biorąc pod uwagę spostrzeżenia nauczycieli związane z  korzystaniem z ClassRooma ustalam zasady obowiązujące uczniów podczas lekcji online. Rodziców proszę o współpracę w zakresie przestrzegania tych zasad oraz o zapewnienie uczniom odpowiednich warunków do uczestnictwa w zajęciach. Przestrzeganie obowiązujących reguł jest niezbędne, w szczególności dla sprawnego przebiegu lekcji pod względem technicznym:

      • ZABRONIONE jest nagrywanie zajęć, ich przetwarzanie, udostępnianie bez zgody nauczyciela. Postępowanie takie jest złamaniem prawa, za które grozi odpowiedzialność karna.
      • Uczeń ma obowiązek punktualnego logowania się na platformie, a po zakończeniu zajęć obowiązkowo na polecenie nauczyciela wylogować się.
      • Zajęcia odbywają się zgodnie z dotychczas obowiązującym planem. Lekcja prowadzona on-line trwa około 30 minut, natomiast pozostały czas lekcji wynikający z planu może być wykorzystany na samodzielną pracę ucznia bez komputera, przygotowanie się do kolejnych zajęć lub odpoczynek.
      • Do udziału z zajęciach prowadzonych zdalnie uczeń musi być przygotowany jak do lekcji odbywających się w szkole. W miejscu pracy ucznia powinny znajdować się potrzebne, do danej lekcji, podręczniki, ćwiczenia, zeszyt, przybory do pisania i kreślenia itp.  
      • Podczas zajęć, w miarę możliwości technicznych wszyscy uczniowie muszą być widoczni.
      • Uczeń ma obowiązek słuchać i wykonywać polecenia nauczyciela, a także dostosowywać się do czynności wykonywanych przez nauczyciela, jako organizatora zajęć. Jeżeli na przykład, nauczyciel wyłączy mikrofon uczniów, to oznacza, że taka jest potrzeba i należy się z tym pogodzić.
      • Podczas zajęć uczniowie nie mają prawa, bez wyraźnej zgody nauczyciela, do prowadzenia rozmów między sobą.
      • Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych zdalnie jest obowiązkowe. Obecność odnotowywana jest na podstawie logowania się na platformie. W przypadku uczniów, którzy z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć w zajęciach on-line, obecność jest zaliczana na podstawie materiałów pobranych i wykonanych zadań za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.
      • Dziennik elektroniczny nadal obowiązuje. Służy on do wysyłania i odbierania prac uczniów (w razie potrzeby), sprawdzania obecności, prowadzenia oceniania i korespondencji z rodzicami oraz uczniami.  

      DYREKTOR SZKOŁY:

      Dariusz Gościniak

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie
    • sekretariat@splaczno.edu.pl
    • sekretariat@splaczno.edu.pl
    • (+48) 89 757 50 10
    • Łączno 48B, 14-300 Morąg Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych