• PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W MORĄGU

     •      W związku z powrotem uczniów kl. I-III do szkoły specjaliści z Poradni w Morągu proponują formy wsparcia nauczycielom, uczniom i ich rodzicom ukierunkowane na pokonanie trudności, które mogą wystąpić po powrocie do szkoły.

           Szczegółowe formy pomocy zawarte są w ofercie opublikowanej na stronie internetowej Poradni w zakładce aktualności www: pppmorag.com.pl

       

      1. W sytuacjach trudnych pomoc można uzyskać dzwoniąc na infolinie czynne do 30. 0 2021 roku
       • Tel. 502 740 813 w godzinach 10.00- 14.00 dyżuruje psychoterapeuta, psycholog, pedagog
       • Tel. 797 837 477 w godzinach 8.00- 14.00 dyżuruje psycholog
      2. W Poradni czynny jest stacjonarny Punkt Konsultacyjny dla rodziców, nauczycieli i uczniów
       • Poniedziałek 12.00- 16.00 dyżuruje psycholog
       • Czwartek 12.00- 16.00 dyżuruje psycholog
     • OBIADY !!!

     •  

      Drodzy Rodzice !!! KLAS I – III ORAZ DZIECI UCZESTNICZĄCYCH
      W ZAJĘCIACH ZDALNYCH KL. IV – VIII NA TERENIE PLACÓWKI

      Jeśli Państwa dzieci będą chciały korzystać z wyżywienia od 18.01.2021 r. (powrót do szkoły po feriach zimowych) proszę o dokonywanie zapisów na obiady pod nr tel.: 89 757 50 10 (sekretariat szkolny). Zapisy będą przyjmowane każdego dnia w godzinach 9:00 – 13:00.
      Nie obowiązują już listy z roku poprzedniego (2020), w związku z długą przerwą jaka zaistniała. Zatem każdy z rodziców jest proszony o ponowne zgłoszenie dziecka.

      Proszę pamiętać, iż zapisać dziecko na obiad należy co najmniej dzień wcześniej,
      więc jeśli dziecko je od środy to najpóźniej we wtorek należy taką informację zgłosić
      do sekretariatu.

      Płatność za wyżywienie w m-cu styczniu 2021 r. wynosiła będzie 39,00 zł (10 d x 3,90 zł), termin płatności ustalony został BEZWZGLĘDNIE do 22.01.2021 r. (pieniądze tego dnia powinny już być zaksięgowane na koncie szkoły a nie wychodzić z konta rodzica !!!)

      Płatności jak co miesiąc proszę dokonywać na konto bankowe szkoły o nr:
      12 1160 2202 0000 0001 7407 9892 – tylko i wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu dziecka.

      Jednocześnie informuję, iż odpisać obiad można codziennie do godziny 7:30 za dany dzień,
      lub dzień wcześniej. Jeżeli dziecko nie przyjdzie do szkoły a obiad nie zostanie odpisany należy za ten dzień również dokonać płatności.

      Jeżeli wpłata nie zostanie dokonana w terminie będą naliczane odsetki ustawowe.

     • PRACA SZKOLY OD 18 STYCZNIA 2021r.

     •     

           Informuję, iż od 18 stycznia 2021r. (poniedziałek), zgodnie z decyzją MEiN, MZ oraz GiS, ulega zmianie tryb pracy szkoły. Od tego dnia, oprócz oddziału przedszkolnego, nauką w trybie stacjonarnym zostają objęci uczniowie klas I – III

      Najważniejsze zasady:

      1.Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub
      w izolacji.                                                                  

      2.Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust
      i nosa).

      3.Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie
      z aktualnymi przepisami prawa.

      4.Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych  należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

      5.Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

      6.Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

      7.Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory
      i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

      8.Zajęcia odbywają się według ustalonego planu zajęć obowiązującego w czasie nauki stacjonarnej. 

      Regulamin i procedury obowiązujące w szkole w czasie nauki stacjonarnej w reżimie sanitarnym znajdują się w zakładce "Dokumenty szkolne" w folderze "Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego" (lewe menu). 

      link do stromy MEiN - Wytyczne MEiN, MZ, GiS

      https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

       

      Dojazd uczniów do szkoły (poniedziałek - piątek)

      Stołówka

           Od 18 stycznia 2021r. stołówka szkolna funkcjonuje zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole. Opłaty za korzystanie ze stołówki należy uiścić do dnia 22 stycznia 2021r. (piątek) - przelew na konto. Kwota: 39.00 zł. 

      Uczniowie klas IV-VIII

           Zodnie z decyzją MEiN, MZ oraz GiS uczniowie klas IV-VIII w dalszym ciągu objęci są nauką zdalną, tj. z wykorzystaniem metod i form kształcenia na odległość. Zajęcia zdalne odbywają się zgodnie z harmonogramem pracy zdalnej przygotowanym dla każdej z klas. 

           W tygodniu: 18 do 22 stycznia konsultacji dla kl. VIII w szkole nie będzie. O terminie kolejnych konsultacji powiadomi wychowawcza klasy VIII.

           Proszę o bezwzględne stosowanie się do procedur obowiązujących w szkole względem pracy stacjonarnej w reżimie sanitarnym, w tym zachowania dystansu społecznego, stosowania w praktyce osłaniania nosa i ust (dotyczy uczniów, rodziców przyprowadzających uczniów do szkoły, interesantów), przestrzegania zasad higieny, telefonicznych kontaktów ze szkołą. 

       

      dyrektor szkoły

      Dariusz Gościniak

     • Nowy adres e-mail szkoły.

     •  

      Dzień dobry,

       

      informuję, iż adres e-mail Szkoły Podstawowej im.rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie ulega zmianie.

      Stara skrytka: splaczno@wp.pl będzie funkcjonowała jeszcze do końca lutego br.

      Nowa skrytka gmail: sekretariat@splaczno.edu.pl jest już aktywna, więc w miarę możliwości proszę już korzystać z nowego adresu.

      Pozdrawiam

      Dyrektor Szkoły

      Dariusz Gościniak

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie
    • sekretariat@splaczno.edu.pl
    • sekretariat@splaczno.edu.pl
    • (+48) 89 757 50 10
    • Łączno 48B, 14-300 Morąg Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych