• Praca SP w Łącznie od 04.05.2021r. do 07.05.2021r.

     • Edukacjaszkoły podstawowe:

      • nauka stacjonarna dla klas 1-3 szkoły podstawowej

      • ścisły reżim sanitarny – m.in. wietrzenie sal podczas przerw oraz dezynfekcja placówek w weekendy

       

      FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLAS I-VIII

       

           Informuję, iż na podstawie informacji umieszczonych na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2021r.  w okresie od 04.05.2021r. do 07.05.2021r. praca w szkole odbywać się będzie zgodnie z poniższymi zasadami:

      a) oddziały przedszkolne: praca stacjonarna zgonie z planem zajęć;

      b) klasy I-III: nauka stacjonarna w szkole zgodnie z planem zajęć;

      c) klasy IV-VIII: zajęcia zdalne prowadzone z wykorzystaniem metod i form kształcenia na odległość zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

      link do strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

      https://www.gov.pl/web/koronawirus/w-maju-lagodniejsze-zasady-bezpieczenstwa--jesli-utrzyma-sie-niski-wskaznik-zakazen-sprawdz-harmonogram-zmian 

      Od 15 maja planowana jest:

      Edukacja – szkoły podstawowe i średnie:

      • nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkół podstawowych

      • nauka hybrydowa dla klas 1-4 szkół średnich

      • ścisły reżim sanitarny: wietrzenie sal podczas przerw, dezynfekcja placówek w weekendy

      Od 29 maja planowana jest:

      Edukacjaszkoły podstawowe i średnie:

      • nauka stacjonarna dla wszystkich uczniów

      • ścisły reżim sanitarny: wietrzenie sal podczas przerw, dezynfekcja placówek w weekendy

      O bieżącej organizacji szkoły będziemy informować sukcesywnie do wprowadzanych zmian.

       

      OBOWIĄZUJĄCE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

       

      Proszę o bezwzględne stosowanie się do procedur obowiązujących w szkole względem pracy stacjonarnej w reżimie sanitarnym, w tym zachowania dystansu społecznego, stosowania w praktyce osłaniania nosa i ust (dotyczy uczniów, rodziców przyprowadzających uczniów do szkoły, interesantów, uczniów), przestrzegania zasad higieny, telefonicznych kontaktów ze szkołą. 

       

      Dariusz Gościniak

     • Konkurs matematyczny - Kangur

     •      22 kwietnia uczniowie w całym kraju zmagali się z zadaniami na konkursie matematycznym Kangur. W naszej szkole w tym konkursie brało udział 19 uczniów z klas od II do VIII.  W tym roku konkurs ten odbył się zdalnie. Uczestnicy w pierwszej kolejności musieli prawidłowo pobrać zarówno kartę odpowiedzi jaki i zakodowane zadania, co było dobrą lekcją informatyki, szczególnie dla młodszych uczniów, którzy pomimo różnych przeciwności losu poradzili sobie z napotkanymi problemami. Gratulacje, jesteście dzielni. Teraz pozostało nam tylko czekamy na wyniki.

     • Praca szkoły od 19.04.2021r. do 25.04.2021r.

     • FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO, KLAS I-VIII

      Informuję, iż na podstawie informacji umieszczonych na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Rozporządzenia MEiN z dnia 26.03.2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020, poz. 561 z późn. zm.) w okresie od 19.04.2021r. do 25.04.2021r. praca w szkole odbywać się będzie zgodnie z poniższymi zasadami:

      a) oddziały przedszkolne: praca stacjonarna (w szkole) zgodnie z planem zajęć,

      b) klasy I-VIII: zajęcia zdalne prowadzone z wykorzystaniem metod i form kształcenia na odległość zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

      W okresie ograniczenia funkcjonowania  klas I-III, szkoła organizuje opiekę dla uczniów, których rodzice:

      a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego;

      b) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

      c) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny;

      d) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, jednostkach systemu oświaty, placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

      Opieka, o której mowa powyżej, ma formę:

      a) zajęć w oddziale przedszkolnym;

      b) zajęć opiekuńczo-wychowawczych, w ramach których uczeń klas I-III uczestniczy w zajęciach zdalnych na terenie szkoły;

      i jest udzielana na wniosek rodzica skierowany do dyrektora szkoy. 

       

      Szkoła nie ma możliwości organizowania opieki świetlicowej w przypadkach innych, niż mowa powyżej. 

       

      link do strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

      https://www.gov.pl/web/koronawirus/Do-25kwietnia-przedluzamy-zasady-bezpieczenstwa-z-wyjatkami

       

      Proszę o bezwzględne stosowanie się do procedur obowiązujących w szkole względem pracy stacjonarnej w reżimie sanitarnym, w tym zachowania dystansu społecznego, stosowania w praktyce osłaniania nosa i ust (dotyczy uczniów, rodziców przyprowadzających uczniów do szkoły, interesantów), przestrzegania zasad higieny, telefonicznych kontaktów ze szkołą. 

       

      Dariusz Gościniak

      dyrektor szkoły

     • Konkurs na prezentację multimedialną

     • Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !

       

           Konkurs na prezentację multimedialną skierowany jest do uczniów klas IV- VIII ze Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie. Prace powinny przedstawiać treści z życia i działalności rotmistrza Witolda Pileckiego, wzbogacone fotografiami oraz z zastosowaniem odpowiedniej oprawy wizualnej.

           Celem konkursu jest poznanie postaci Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz pogłębianie wiadomości z jego życia i działalności. Wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia, propagowanie treści patriotycznych. Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.

           Prace konkursowe należy wysłać na adres e-mail: mariusz@splaczno.edu.pl do dnia 30 kwietnia.

      Regulamin konkursu na prezentację multimedialną 

       

      „Rotmistrz Witold Pilecki – nasz patron”

      § 1. Postanowienia ogólne

      1.  Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie

      2.  Cele konkursu:

      - Poznanie postaci Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz pogłębianie wiadomości z jego życia i działalności;

      - wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia, propagowanie treści patriotycznych;

      - rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.

      3.  Organizatorzy przewidują dla laureatów konkursu nagrody rzeczowe i dyplomy oraz publikację nagrodzonych prac na stronie internetowej szkoły:  www.splaczno.edupage.org

      § 2. Zasady konkursu

      1.  Konkurs na prezentację multimedialną pt. „Rotmistrz Witold Pilecki – nasz patron” skierowany jest do uczniów klas IV- VIII ze Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie.

      2.  Praca konkursowa powinna przedstawiać fakty z życia naszego patrona . Autor może zgłosić do konkursu wyłącznie jedną pracę.  

      3. Prezentacja multimedialna musi spełniać następujące wymagania:

      - być wykonana w programie Power Point;

      - zawierać od 10 do 30 slajdów, tekst jednolicie sformatowany, mile widziane animacje przejść między slajdami;

      - zawierać stronę tytułową wraz z tematem prezentacji oraz imię i nazwisko twórcy;

      - zawierać informacje o wykorzystanych materiałach źródłowych.

      4. Kryteria oceny prac :

      - zgodność treści z tematyką konkursu,

      - pomysłowość,

      - oryginalność,

      - walory artystyczne,

      - poprawność techniczna i merytoryczna,

      - dobór treści.

      5. Rozstrzygnięcie konkursu. 

      Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie laureatów nastąpi 13 maja 2021r. w dniu 10 rocznicy Nadania Szkole Podstawowej w Łącznie imienia rtm. Witolda Pileckiego (publikacja na stronie internetowej szkoły) 

      6. Przesyłanie prac.

      Prace konkursowe należy przesłać na adres e-mail : mariusz@splaczno.edu.pl

      W tytule wiadomości proszę podać: imię i nazwisko oraz klasę z dopiskiem „Konkurs”

      7. Termin konkursu.

      Prace konkursowe należy przesłać do Organizatora w terminie  od 25 marca do 30 kwietnia.

      8. Prawa autorskie.

      a) Uczestnik poprzez zgłoszenie pracy do konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie pracy w publikacjach konkursu „Rotmistrz Witold Pilecki – nasz patron” oraz imienia i nazwiska autora na stronach internetowych. 

      b) Uczestnik jako autor pracy, nie może wykonaną pracą naruszać prawa do ochrony wizerunku ani innych praw osób trzecich.

      c) Uczestnik może zgłosić tylko pracę wykonaną samodzielnie, podając źródła wykorzystanych materiałów.

      9. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Konkursu.

     • Dzień z życia patrona naszej szkoły

     • Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym!

      „Dzień z życia patrona naszej szkoły”

           Konkurs na prezentację plastyczną skierowany jest do uczniów klas I- III ze Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie. Prace powinny przedstawiać obrazy z życia i działalności rotmistrza Witolda Pileckiego.

           Celem konkursu jest poznanie postaci Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz pogłębianie wiadomości z jego życia i działalności. Wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia, propagowanie treści patriotycznych. 

          

      Regulamin konkursu plastycznego „Dzień z życia patrona naszej szkoły” 

      § 1. Postanowienia ogólne

      1.  Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie

      2.  Cele konkursu:

      • poznanie postaci Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz pogłębianie wiadomości z jego życia i działalności;

      • wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia, propagowanie treści patriotycznych;

      • zachęcanie do rozwijania ekspresji artystycznej, wyobraźni twórczej oraz kreatywnego myślenia;

      3.  Organizatorzy przewidują dla laureatów konkursu nagrody rzeczowe i dyplomy oraz publikację prac na stronie internetowej szkoły:  www.splaczno.edupage.org

      § 2. Zasady konkursu

      1.  Konkurs na pracę plastyczną   pt. „Dzień z życia patrona naszej szkoły” skierowany jest do uczniów klas I- III ze Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie.

      2.  Praca konkursowa powinna przedstawiać fakty z życia naszego patrona . Autor może zgłosić do konkursu wyłącznie jedną pracę.  

      3. Praca konkursowa musi spełniać następujące wymagania:

      • dowolna technika plastyczna, płaska;

      • format A4, kartka z bloku technicznego;

      • metryczka (imię, nazwisko, klasa);

      4. Rozstrzygnięcie konkursu. 

      Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie laureatów nastąpi 13 maja 2021r. w dniu 10 rocznicy nadania Szkole Podstawowej w Łącznie imienia rtm. Witolda Pileckiego (publikacja na stronie internetowej szkoły).

      5. Dostarczenie  prac.

      Prace konkursowe należy składać w specjalnie przygotowanym pojemniku, który będzie umieszczony na korytarzy szkolnym.

      6. Termin konkursu.

      Prace konkursowe należy dostarczyć do 30 kwietnia.

      7. Prawa autorskie.

      a) Uczestnik poprzez zgłoszenie pracy do konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie pracy w publikacjach konkursu „Dzień z życia patrona naszej szkoły” oraz imienia i nazwiska autora na stronach internetowych. 

      b) Uczestnik jako autor pracy, nie może wykonaną pracą naruszać prawa do ochrony wizerunku ani innych praw osób trzecich.

      8. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Konkursu.

     • PRACA SZKOŁY DO 18.04.2021R.

     • Drodzy Rodzice

           Informuję, iż zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  obowiązujące obecnie zasady pracy naszej szkoły  będą obowiązywać do 18 kwietnia.

      Dariusz Gościniak

      Poniżej treść komunikatu:

      Przedłużamy obowiązujące obostrzenia do 18 kwietnia. Szpitale z małymi rezerwami łóżek i respiratorów

      07.04.2021

      Choć od kilku dni odnotowujemy mniejszą liczbę zakażeń, to sytuacja w szpitalach wciąż jest bardzo trudna. Każdego dnia przybywają pacjenci wymagający hospitalizacji, a także pomocy respiratorów. Dlatego przedłużamy obowiązujące obostrzenia do 18 kwietnia.

       

      Blisko 34,7 tysięcy (78%) zajętych łóżek covidowych, ponad 3300 (ok. 79%) wykorzystywanych respiratorów. Dla porównania, dwa tygodnie temu mieliśmy ponad 27 tys. zajętych łóżek i ponad 2600 respiratorów. Odnotowywany w ostatnich dniach spadek zakażeń niestety nie znajduje odzwierciedlenia w szpitalach, do których trafiają chorzy zakażeni w poprzednich tygodniach. Mamy wciąż bardzo trudną sytuację. Musimy zadbać o zdrowie Polaków, ale też pamiętać o wydolności służby zdrowia. Dlatego utrzymujemy obowiązujące obostrzenia przez kolejny tydzień.

      Sytuacja epidemiczna nadal trudna

      Ostatnie trzy dni przyniosły spadek zakażeń. Jednak poprzedni tydzień, ale też weekend były bardzo trudne. 1 kwietnia mieliśmy ponad 35 tys. nowych  przypadków zakażeń. Dlatego chcemy bardzo ostrożnie podejmować dalsze kroki, tym bardziej, że za nami okres świąteczny, kiedy część z nas z pewnością widziała się z rodzinami. 

      Zdecydowaliśmy o utrzymaniu obowiązujących obostrzeń, ale bacznie przyglądamy się napływającym każdego dnia informacjom o liczbie zakażonych, liczbie zgonów, zajętych łóżek i wykorzystanych respiratorów. Od tych danych uzależniamy dalsze decyzje. Rozumiemy zmęczenie obostrzeniami, ale pamiętajmy, że na szali leży ludzkie życie. Ono jest najważniejsze.

      Przedłużamy obowiązujące zasady bezpieczeństwa do 18 kwietnia

      Handel - ograniczenia

      • Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 000 m2 pozostaną zamknięte.

      • Centra i galerie handlowe – tak jak obecnie – pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni.

      W placówkach handlowych na targu lub poczcie obowiązują limity osób:  

      • 1 osoba na 15 m2 – w sklepach do 100 m2,

      • 1 osoba na 20 m2  – w sklepach powyżej 100 m2.

      Kult religijny w miejscach kultu religijnego obowiązuje limit osób – na 1 osobę musi przypadać 20 m2. Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób.

      Salony fryzjerskie i kosmetycznepozostają zamknięte

      Żłobki i przedszkola – nadal są nieczynne. Wyjątkiem jest sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

      Sport działalność obiektów sportowych jest ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego. Wszelkie wydarzenia mogą się odbywać bez udziału publiczności. Zamknięte pozostają m.in. siłownie, kluby fitness, stoki narciarskie, baseny, sauny i solaria.

      Edukacja – uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego uczą się zdalnie.

      Hotele – obiekty noclegowe pozostają zamknięte (z wyjątkiem m.in. hoteli robotniczych, a także np. dla medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy).

      Kultura – wciąż zamknięte są teatry, kina, muzea i galerie sztuki.

      Zasady bezpieczeństwa wciąż bardzo ważne

     • 2 kwietnia Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

     •      Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w  obchody Światowego Dnia Autyzmu. Z uwagi na to, że w tym roku przypadł on w okresie świątecznym, przesunęliśmy wydarzenie na 31 marca.

           Głównym przesłaniem tego dnia jest podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu, zaś motywem obchodów jest kolor niebieski. Na znak solidarności z osobami z autyzmem uczniowiei nauczyciele  ubrali się na niebiesko, zorganizowane zostały pogadanki w klasach.

          Uczniowie wzięli również udział w Miejsko – Gminnym konkursie „Mój niebieski dzień z autyzmem” zorganizowanym przez Stowarzyszenie NIE- ZWYKŁE Dzieci w Morągu.  

      I miejsce w kategorii Szkoła Podstawowa kl. IV – VIII zajął Szymon Strzeszewski z klasy VI, któremu GRATULUJEMY!!!

      Autyzm jest wśród nas. Wystarczy go poznać. Wystarczy zrozumieć, aby zmienić świat osób z autyzmem na lepszy

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie
    • sekretariat@splaczno.edu.pl
    • sekretariat@splaczno.edu.pl
    • (+48) 89 757 50 10
    • Łączno 48B, 14-300 Morąg Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych