• ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 31 MAJA 2021 r.

     • ·  ZMIANY OD 31 MAJA.

      ·  DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE –

      FUNKCJONOWANIE  SP w ŁĄCZNIE

      Od 31 maja 2021r.

       

             Sytuacja epidemiczna na tyle się poprawia, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do normalnej - stacjonarnej pracy naszej szkoły.  

           Informuję, iż na podstawie informacji dotyczących wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, umieszczonych na stronie internetowej  Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 12 maja 2021r.,  praca w SP W Łącznie od 31 maja odbywać się będzie zgodnie z przedstawioną poniżej organizacją:

      a) oddziały przedszkolne: praca stacjonarna zgonie z planem zajęć;

      b) klasy I-III: nauka stacjonarna w szkole zgodnie z planem zajęć;

      c) klasy IV- VIII : nauka stacjonarna w szkole zgodnie z planem zajęć;

       Podstawa prawna

            Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

       

      OBOWIĄZUJĄCE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

       

           Proszę o bezwzględne stosowanie się do wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz procedur obowiązujących w szkole względem pracy stacjonarnej w reżimie sanitarnym, w tym zachowania dystansu społecznego, stosowania w praktyce osłaniania nosa i ust (dotyczy uczniów, rodziców przyprowadzających uczniów do szkoły, interesantów, uczniów), przestrzegania zasad higieny, telefonicznych kontaktów ze szkołą. 

      O szczegółach można dowiadywać się u wychowawców klas. O kolejnych zmianach będą Państwo informowani na bieżąco.

      Z wyrazami szacunku 

      Dariusz Gościniak

       

       

     • ZMIANY OD 17 MAJA.

     • DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE – POWRACAMY POWOLI DO NORMALNOŚCI J

       

      FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

      oraz

       KLAS I-VIII SP w Łącznie

      Od 17 maja 2021r.

       

           Informuję, iż na podstawie informacji dotyczących wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, umieszczonych na stronie internetowej  Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 12 maja 2021r.,  praca w SP W Łącznie od 17 maja odbywać się będzie zgodnie z przedstawioną poniżej organizacją:

      a) oddziały przedszkolne: praca stacjonarna zgonie z planem zajęć;

      b) klasy I-III: nauka stacjonarna w szkole zgodnie z planem zajęć;

      c) klasy VIII i VII: nauka stacjonarna w szkole zgodnie z planem zajęć;

       

       

      OBOWIĄZUJĄCE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

       

      Proszę o bezwzględne stosowanie się do procedur obowiązujących w szkole względem pracy stacjonarnej w reżimie sanitarnym, w tym zachowania dystansu społecznego, stosowania w praktyce osłaniania nosa i ust (dotyczy uczniów, rodziców przyprowadzających uczniów do szkoły, interesantów, uczniów), przestrzegania zasad higieny, telefonicznych kontaktów ze szkołą. 

      O szczegółach można dowiadywać się u wychowawców klas. O kolejnych zmianach będą Państwo informowani na bieżąco.

      Z wyrazami szacunku 

      Dariusz Gościniak

      Poniżej:

      Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

      Stopniowo wracamy do zajęć stacjonarnych. Od 31 maja br. już wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkołach i placówkach. Aby powrót do szkół był bezpieczny, MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

       

      Wytyczne sanitarne 

      Powrót do zajęć jest możliwy w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To zaktualizowane zalecenia, które dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice poznali m.in. we wrześniu 2020 r.  

      Wytyczne rozpoczynają się od przypomnienia najważniejszych zasad bezpieczeństwa, takich jak: dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych czy wietrzenie. Zalecenia zostały podzielone na kilka części, w których szczegółowo zostały omówione następujące zagadnienia:
       

       

      Wytyczne MEiN, MZ i GIS

      dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

      (aktualizacja 17.05.2021 r.)

      Organizacja zajęć w szkole

       

      Ogólne zasady:

      Dystans

      • minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra.

      Dezynfekcja

      • przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

      Higiena

      • częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

      Maseczka

      • w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy grupami.

      Wietrzenie

      • przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

       

      1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
      2. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).
      3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, m.in. stosowanie maseczek w pomieszczeniach zamkniętych szkoły lub gdy nie ma możliwości zachowania dystansu na terenie szkoły (rekomendowane maseczki chirurgiczne).
      4. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników.
      5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:
       • opiekun z dzieckiem/dziećmi,
       • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
       • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
       • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: maseczki - rekomendowane maseczki chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
      6. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (rekomendowane maseczki chirurgiczne).
      7. Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów szkół ponadpodstawowych.
      8. Należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Zobowiązane są do stosowania środków ochronnych (maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk), zachowania dystansu od innych osób min. 1,5 m oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły.
      9. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
      10. Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
      11. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
      12. Należy zapewnić taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. W miarę możliwości, sale i węzły sanitarne dla poszczególnych klas powinny być wyznaczone z zachowaniem przestrzeni umożliwiającej dystans społeczny.
      13. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami. Zaleca się, w zależności od warunków lokalowych szkoły, takie planowanie rozkładu zajęć, aby ograniczyć kontakt między klasami, zwłaszcza w przestrzeniach wspólnych.
      14. W miarę możliwości, należy ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy, uwzgledniający, m.in.:
      • godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,
      • korzystanie z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),
      • korzystanie ze stołówki szkolnej,
      • zajęcia na boisku.
      1. W miarę możliwości, jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej Sali, a do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele, którzy nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.
      2. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się:
      • zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika,
      • pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
      • przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,
      • w miarę możliwość, ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,
      • w miarę potrzeby, zapewnienie nauczycielowi maseczki, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę.
      1. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
      2. Sprzęty sportowe i programowe należy dokładnie czyścić oraz dezynfekować lub korzystać z przyborów jednorazowych. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
      3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
      4. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy muszą być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej podłoga powinna zostać umyta detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy - po każdym jego użyciu przez daną klasę.
      5. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
      6. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
      7. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
      8. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
      9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
      10. Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, należy przystosować inne pomieszczenia na szatnię lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły zgodnie z harmonogramem/planem dnia (lub tygodnia), aby uniknąć kontaktu dzieci z różnych klas.
      11. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
      12. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej rekomenduje się stosowanie maseczki (chirurgicznej).
      13. Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole. Nie powinny odbywać się w trakcie zajęć obowiązkowych szkoły, tylko po ich zakończeniu. Rekomenduje się organizację zajęć pozalekcyjnych w małych grupach lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć - mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal.
      14. Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
      15. Należy we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania/higienistką szkolną ustalić i upowszechnić zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
      16. Jeżeli w szkole funkcjonuje gabinet stomatologiczny, należy ustalić ze świadczeniodawcą na podstawie obowiązujących go wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady korzystania z gabinetu oraz godziny jego pracy i upowszechnić je wśród uczniów i ich opiekunów.
      17. Należy podjąć działania umożliwiające uczniom realne korzystanie z opieki stomatologicznej w szkolnych gabinetach dentystycznych, w tym zapewnić możliwość obecności rodzica w czasie udzielania świadczenia, gdy jest ona konieczna. Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen - pkt 1 stomatologia, są zamieszczone zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce dla lekarzy dentystów, asysty stomatologicznej, gabinetów dentystycznych, laboratoriów techniki dentystycznej i pacjentów.
      18. Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić uczniom korzystanie z innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna. Zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS https://www.gov.pl/web/gis/fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka--udostepnianie-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty
      19. Dyrektor szkoły ma obowiązek aktualizacji i upowszechnienia wewnętrznego regulaminu lub procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem:
      • specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych, konsultacji i zajęć w formie zdalnej,
      • zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych,
      • aktualnych przepisów prawa.
      1. Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np.

      - obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,

      - w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa maseczką.

       

      Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń
      i powierzchni

      1. Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
      2. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos maseczką oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników z płynem do dezynfekcji.
      3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników z mydłem.
      4. Należy monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
      5. Należy monitorować codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte.
      6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
      7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
      8. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
      9. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/
      10. Sale lekcyjne należy wietrzyć, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci.
      11. Jeżeli z pomieszczeń szkoły korzysta podmiot zewnętrzny, należy zobowiązać go do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i użytych przyrządów oraz sprzętów należących do szkoły, jak również ich wietrzenia.

       

      Gastronomia

      1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. W przypadku konieczności kontaktu z uczniami i innymi pracownikami szkoły należy stosować maseczkę (rekomendowane maseczki chirurgiczne).
      2. Osobom pracującym w kuchni i na stołówce zaleca się często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, albo dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
      3. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m, chyba, że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
      4. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
      5. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
      6. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.
      7. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć. Jeżeli żywność zapewniona jest przez firmę zewnętrzną, a szkoła nie posiada zastawy stołowej wielorazowej, należy stosować jednorazowe naczynia i sztućce.
      8. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych. Wymaganie to dotyczy szkół, w których nie jest możliwe zapewnienie właściwych warunków mycia naczyń i sztućców, porcjowania/nakładania dostarczonych posiłków. Należy zadbać o odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i sztućców.
      9. Należy usunąć dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej. Mogą być one wydawanie tylko bezpośrednio przez obsługę. W stołówce należy zrezygnować z samoobsługi i dozowników do samodzielnego nalewania napojów. Dania i produkty muszą być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.
      10. Jeżeli posiłki dostarczane przez firmę cateringową do tej pory były przywożone w pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy i sztućców będących na wyposażeniu szkoły, to taki sposób podawania posiłków może być kontynuowany, pod warunkiem, że naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w danej szkole będą myte zgodnie z zaleceniem wskazanym powyżej.
      11. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

       

      Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

      1. Wszyscy pracownicy powinni zostać poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.
      2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
      3. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
      4. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić miejsce, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.
      5. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
      6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych– dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
      7. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor szkoły powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.
      8. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
      9. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
      10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.

           * ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

           11. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa.

      Załączniki – instrukcje

      1. mycia rąk

      https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece

      2. dezynfekcji rąk

      https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

      3. prawidłowego zdejmowania maseczki

      https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

      4. prawidłowego zdejmowania rękawiczek

      https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

      5. wykaz produktów biobójczych

      http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

     • 10. rocznica nadania imienia Szkole Podstawowej w Łącznie

     •      Przypominamy, że w dniu jutrzejszym (13 maja 2021r.) obchodzimy w naszej szkole 10. rocznicę nadania imienia  wraz z przekazaniem sztandaru. Na dzień 13 maja 2021r. przypada również 120. rocznica urodzin naszego Patrona. W związku z tym, jutro o godz.9.00, pod tablicą upamiętniającą naszego Patrona zostaną złożone kwiaty.  W tym uroczystym geście uczestniczyć będą uczniowie realizujący nauczanie stacjonarne wraz p. Dyrektorem,  nauczycielami oraz pracownikami naszej szkoły.

           Zwracamy się z prośbą do wychowawców klas i nauczycieli poszczególnych przedmiotów o przypomnienie uczniom klas starszych ( podczas jutrzejszych lekcji zdalnych)  o tym ważnym dla naszej społeczności szkolnej wydarzeniu. 

           Informujemy również, że konkursy plastyczne skierowane do uczniów klas I-III i IV-VIII, ogłoszone w związku z 10.rocznicą nadania imienia, zostały już rozstrzygnięte. Listy laureatów znajdują się na stronie internetowej . szkoły. Wręczenie nagród dla młodszych dzieci nastąpi jutro po uroczystości złożenia kwiatów. Uczniowie starsi otrzymają nagrody oraz dyplomy za udział w konkursie, w przyszłym tygodniu, po powrocie do nauki stacjonarnej. 

      Pozdrawiamy. 

      Zespół do spraw promocji szkoły:)

     • Wyniki konkursu dla klas I-III na pracę plastyczną pt. „DZIEŃ Z ŻYCIA PATRONA NASZEJ SZKOŁY”

     •      W marcu bieżącego roku został ogłoszony szkolny konkurs dla klas I-III na pracę plastyczną

      pt. „DZIEŃ Z ŻYCIA PATRONA NASZEJ SZKOŁY”.

       

      Konkurs został zorganizowany z okazji 10. Rocznicy nadania naszej szkole imienia oraz z okazji

      120 Rocznicy urodzin naszego patrona – rtm. Witolda Pileckiego.

       

      W dniu 5 maja 2021r. komisja konkursowa, po obejrzeniu wszystkich prac, wyłoniła laureatów przyznając pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz wyróżnienia.

       

      I miejsce – Filip Zalewski, klasa III

      II miejsce – Nikola Świstara, klasa II

      III miejsce – Tomasz Burdalski, klasa II

       

      Wyróżnienia:

      Alicja Kamińska, klasa II

      Kacper Wiśniewski, klasa II

      Nikola Giszczak, klasa II

       

      Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe , wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie.

       

      Nagrody i dyplomy ufundowała Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Łącznie.

       

      Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za przygotowanie ciekawych prac, a zwycięzcom gratulujemy!

     • Wyniki konkursu o rtm. W. Pileckim

     • Konkurs dla klas IV-VIII na prezentację multimedialną

      pt. „Rotmistrz Witold Pilecki – nasz patron” - rozstrzygnięty!

       

      W marcu bieżącego roku został ogłoszony szkolny konkurs dla klas IV-VIII

      na prezentację multimedialną

      pt. „Rotmistrz Witold Pilecki – nasz patron”

      Konkurs został zorganizowany z okazji 10. Rocznicy nadania naszej szkole imienia wraz           z przekazaniem sztandaru (13 maja 2011r.) oraz z okazji 120. Rocznicy urodzin naszego patrona – rtm. Witolda Pileckiego.

       

      W dniu 4 maja 2021r. komisja konkursowa, po obejrzeniu wszystkich nadesłanych prac, wyłoniła laureatów przyznając pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

       

      I miejsce – Bartosz Budka, klasa VII

      II miejsce – Przemysław Kłosiński, klasa VII

      III miejsce – Krzysztof Kucała, klasa VII

       

      Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe w postaci voucherów do wykorzystania w sklepie          z materiałami papierniczymi, wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

       

      Nagrody i dyplomy ufundowała Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Łącznie.

       

      Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za przygotowanie ciekawych prac,                     a zwycięzcom gratulujemy!

     • Konkurs Plastyczny „Sport to Zdrowie”.

     • REGULAMIN

       

      1. Organizatorem konkursu „ Sport to Zdrowie '' jest Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie.

      2. Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom zaprezentowanie swego talentu plastycznego oraz wiedzy o sporcie.

      3. Prace mogą zawierać zjawiska sportowe, osiągnięcia w dziedzinie sportu, osoby związane ze sportem.

      4. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym 3 – 6 lat, oraz dzieci klas I-III ze Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie.

      5. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę wykonaną w formacie A3 wybraną przez siebie techniką (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, grafika, itp.).Na odwrocie należy czytelnie wpisać imię i nazwisko, wiek autora oraz klasę.Na organizatora, z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu, przechodzą prawa autorskie.

      6. Prace należy dostarczyć na adres organizatora najpóźniej do 18 maja 2021r. Do godziny 13.00.

      7. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana komisja konkursowa. Komisję powołuje organizator. Spośród zgłoszonych do konkursu prac komisja wybierze zwycięskie oraz wyróżnione prace , których autorzy otrzymają dyplomy i nagrody.

      8. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 01 czerwca 2021r.Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły i Facebooku.

       

      Koordynator konkursu – Natalia Żulewska

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie
    • sekretariat@splaczno.edu.pl
    • sekretariat@splaczno.edu.pl
    • (+48) 89 757 50 10
    • Łączno 48B, 14-300 Morąg Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych