• Akcja charytatywna "Kartka Świąteczna"

     •      Społeczność szkolna włączyła się w akcję charytatywną “Kartka Świąteczna”, Której celem było własnoręczne wykonanie kartek świątecznych dla osób samotnych, podopiecznych, chorych morąskiego PCK/MOPS. Wszystkim uczniom bardzo dziękujemy.

     • Zbiórka dla zwierząt.

     •      Dnia 20.12.2021 uczniowie naszej szkoły zawieźli mnóstwo karmy, kojców, koców i innych potrzebnych rzeczy do schroniska w Zbożnem. Społeczność uczniowska naszej szkoły oraz rodzice jak zwykle spisali się na medal. Dziękujemy z zbiórkę uczniom i rodzicom.

     • DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE

     • W poniedziałek, 13 grudnia Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Jego wydanie wynika z potrzeby określenia sposobu funkcjonowania jednostek systemu oświaty w sytuacji trwającego na terenie Polski stanu epidemii.

      Przerwa świąteczna bez zmian

      Nie zmienia się termin zimowej przerwy świątecznej zaplanowanej na okres od 23 do 31 grudnia 2021 r. Oznacza to, że przez 3 dni poprzedzające święta, od 20 do 22 grudnia, a także w okresie po świętach – co do zasady 4 dni robocze (3-5 i 7 stycznia) – nauka będzie odbywała się w sposób zdalny. 

      Po 9 stycznia 2022 r. nastąpi powrót do stacjonarnego nauczania.

      ORGANIZACJA PRCY NASZEJ SZKOŁY

      a) uczniowie oddziałów przedszkolnych -0A, 0B i 0 pracują stacjonarnie (zajęcia w szkole) zgodnie z  przyjętym tygodniowym planem zajęć z uwzględnieniem zasad reżimu sanitarnego; dzieci będą objęte dożywianiem;

      b) uczniowie klas I-VIII pracują zdalnie (zajęcia w domu) zgodnie z przyjętym harmonogramem pracy zdalnej ( szczegóły u wychowawców).

      Inne ustalenia:

      1. szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową lub naukę zdalną na terenie szkoły dla uczniów, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub  wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19 (pisemny wniosek rodziców złożony w  sekretariacie szkoły do dnia 17.12.2021r.);

      Proszę o bezwzględne stosowanie się do procedur obowiązujących w szkole względem pracy stacjonarnej w reżimie sanitarnym, w tym zachowania dystansu społecznego, stosowania w praktyce osłaniania nosa i ust (dotyczy uczniów, rodziców przyprowadzających uczniów do szkoły, interesantów), przestrzegania zasad higieny, telefonicznych kontaktów ze szkołą.

       Dariusz Gościniak

     • OGŁOSZENIE - Dostawa opału/pelletu do Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie.

     • Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tyś. euro. SP w Łącznie.

      OGŁOSZENIE

      Dyrektor Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: Dostawa opału– pelletu do Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie.

      (opis zamówienia)

      Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż wraz z transportem) pelletu na sezon grzewczy 2022, dla Szkoły Podstawowej w Łącznie w następujących ilościach: pellet - około 100 ton o parametrach:

      • Granulacja, (średnica) – 6-8mm,
      • Wartość opałowa – nie mniej niż 17MJ/kg,
      • Maksymalna zawartość popiołu – nie więcej niż 0,5%,
      • Maksymalna wilgotność – nie więcej niż 12%,
      • Pellet workowany.

       Warunki dostawy: jednorazowa dostawa 6-12 ton, samochodami samowyładowczymi. Warunki płatności 60 dni od wystawienia faktury.

      1. Termin składania ofert:  od 06.12.2021r. do 14.12.2021r.do godziny 09.00.
      2. Miejsce składania ofert: Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie, Łączno 48b, 14-300 Morąg, tel. 89 757 5010, fax. 89 757 5010,mail: sekretariat@splaczno.edu.pl
      3. Forma składania ofert:     forma pisemna - list, e-mail (sekretariat@splaczno.edu.pl),
      4. Termin realizacji zamówienia:od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.Warunki udziału w postępowaniu: o wykonanie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia; posiadają niezbędną wiedzę oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
      5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:  najniższa cena,
      6. Inne postanowienia:
       1. dostawa partiami na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego, w terminie od1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022 r. Od momentu telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć przedmiot zamówienia w ciągu 48 godzin do Szkoły Podstawowej w Łącznie, Łączno 48b, 14-300 Morąg.
       2. wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, 2. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, 3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków. Wszystkie dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
      7. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: sekretariat Szkoły, tel. 89 757 5010, strona www szkoły: www.splaczno.edupage.org

      Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 tyś. euro, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 6/2020/2021 z dnia 04.01.2021 r., z zastrzeżeniem art. 701 ust. 3 oraz art. 703 ust. 2 kodeksu cywilnego.

     • MIKOŁAJKI – „DZIEŃ CZAPKI NIEPYTKI”

     • W tym roku uczniowie naszej szkoły również podtrzymywały mikołajkową tradycję. Od samego rana na korytarzach i w klasach widać było szczęśliwe dzieci ubrane na czerwono, w pięknych mikołajkowych czapkach. Każdy, wziął udział w zabawie i  ubrał czapkę Świętego Mikołaja, był zwolniony z odpowiedzi ustnej.

      Głównym celem Mikołajek była integracja uczniów poprzez wspólne gry, zabawy oraz dostarczenie dzieciom radości ze spędzenia wspólnego czasu w miłej atmosferze z rówieśnikami.

      Mikołaj nie mógł zawitać u progów szkoły, więc wydelegował pomocników z Samorządu Uczniowskiego. Dziewczynki z klasy V porozdawały paczki, w których znajdował się słodki podarunek dla każdego ucznia.

      Dziękujemy Radzie Rodziców za słodkie upominki

       

       

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie
    • sekretariat@splaczno.edu.pl
    • sekretariat@splaczno.edu.pl
    • (+48) 89 757 50 10
    • Łączno 48B, 14-300 Morąg Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych