• Zmiany na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r.

     • W 2021 roku egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Mamy opracowaną propozycję wymagań egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, którą chcemy teraz poddać publicznej dyskusji. Zmianie powinny ulec również arkusze egzaminacyjne, chcemy pokazać na czym te zmiany będą polegały. Do końca grudnia będą gotowe przepisy, a także aneksy do informatorów, dzięki którym można spokojnie przygotować się do egzaminów.

      Wymagania egzaminacyjne to istotne wytyczne dla nauczycieli i uczniów. Dzięki nim wiadomo, jakie wiadomości i umiejętności będą sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych oraz co należy z lat wcześniejszych powtórzyć do egzaminu. Wprowadzone rozwiązania pozwolą również na większy komfort pracy nauczycielom.

      Prace nad wymaganiami egzaminacyjnymi

      Dziś, 19 listopada zakończył się pierwszy etap prac zespołów ekspertów, którzy od października br. pracowali nad opracowaniem wymagań egzaminacyjnych.

      Minister Edukacji i Nauki, po analizie wyników ubiegłorocznych egzaminów i biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną, uznał, że w 2021 r. egzaminy powinny być przeprowadzone na podstawie zawężonego zakresu wymagań podstawy programowej. Podjął również decyzję o powołaniu zespołów eksperckich, których zadaniem było opracowanie propozycji wymagań egzaminacyjnych. Członkami tych zespołów zostali eksperci w zakresie każdego przedmiotu: nauczyciele - praktycy, nauczyciele akademiccy, przedstawiciele CKE i okręgowych komisji egzaminacyjnych.

      Zadaniem zespołów było przeanalizowanie obowiązujących podstaw programowych oraz stworzenie – na ich podstawie – wymagań egzaminacyjnych dla poszczególnych przedmiotów w zakresie obu egzaminów. Podczas tych prac eksperci przeprowadzili również konsultacje międzyprzedmiotowe, tak aby wymagania egzaminacyjne dla pokrewnych przedmiotów, np. biologii i chemii, wiedzy o społeczeństwie oraz geografii, były skorelowane i spójne. Efektem pracy zespołów jest przygotowana propozycja wymagań egzaminacyjnych na rok szkolny 2020/2021. Co istotne zmiana ta będzie dotyczyła egzaminów wyłącznie w bieżącym roku szkolnym (2020/2021).

      Prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych

      Od 20 listopada br. rozpoczynamy prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych. Na uwagi i opinie merytoryczne czekamy do 27 listopada pod adresem: prekonsultacje@men.gov.pl. Wszystkie przesłane opinie zostaną przekazane zespołom, które w kolejnym etapie prac dokonają analizy propozycji i zmodyfikują projekt.

      Kolejne kroki w przygotowaniu egzaminów

      Wymagania egzaminacyjne zostaną ogłoszone w grudniu br. w formie rozporządzenia. Również w grudniu rozpoczną się szkolenia dla doradców metodycznych i nauczycieli, organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Dodatkowo dyrektor CKE opublikuje aneksy do informatorów, zawierające m.in. opisy zmian w formułach arkuszy, zmodyfikowane zakresy struktur gramatycznych dotyczące egzaminów z języków obcych nowożytnych oraz listy lektur do egzaminów z języków mniejszości narodowych, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

      Po opublikowaniu ostatecznej wersji wymagań egzaminacyjnych, opracowane zostaną arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Następnie zostaną one udostępnione szkołom i zdającym w marcu 2021 r., na około 2 miesiące przed egzaminami w maju 2021 r.

      Warto podkreślić, że w przypadku egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. uczniowie będą mieli więcej czasu na opanowanie i powtórzenie zredukowanego zakresu wymagań, ponieważ w 2021 r. egzamin ten odbędzie się w ostatnim tygodniu maja, a nie jak w roku 2019 – w kwietniu.

      Czym są wymagania egzaminacyjne?

      Przygotowane przez ekspertów wymagania egzaminacyjne są oparte na wymaganiach ogólnych i szczegółowych podstawy programowej kształcenia ogólnego. W swoim zakresie uwzględniają one jednak specyficzną sytuację edukacyjną na przestrzeni ostatnich trzech lat szkolnych. Wymagania egzaminacyjne nie określają zakresu kształcenia. Nie ograniczają także w żaden sposób możliwości i zakresu realizacji podstawy programowej jako takiej. Określają natomiast treści – zakres wiadomości i umiejętności, których opanowanie będzie w 2021 r. sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych odpowiednio egzaminu ósmoklasisty czy maturalnego.

      Co istotne, nauczyciel realizuje program nauczania uwzględniający wymogi podstawy programowej. Jednocześnie w związku z ustaleniem nowych wymagań egzaminacyjnych na 2021 r. w sposób szczególny zwraca uwagę na te treści kształcenia, które zostały wskazane jako wymagania egzaminacyjne.

      Zmiana arkuszy egzaminacyjnych

      Wprowadzenie na potrzeby egzaminów w 2021 r. wymagań egzaminacyjnych wiąże się z modyfikacją formuły arkuszy egzaminacyjnych. Zmiana ta będzie dotyczyła m.in.:

      1. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego:
      • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczona będzie liczba lektur obowiązkowych, formy wypowiedzi ograniczone zostaną do dwóch: rozprawka albo opowiadanie,
      • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w pierwszej części arkusza egzaminacyjnego (czytanie ze zrozumieniem), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (120 minut),
      • możliwości odwołania się przez ucznia w wypracowaniu do wybranej lektury obowiązkowej, spełniającej warunki zadania (nie będzie wskazana lektura obowiązkowa, do której uczeń musiałby się odwołać );
      1. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki:
      • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczono wymagania dotyczące m.in. własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, geometrii przestrzennej, elementów statystyki opisowej,
      • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (100 minut),
      • zmniejszenia liczby zadań otwartych do rozwiązania (w porównaniu do arkuszy z lat 2019–2020);
      1. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego:
      • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. obniżony zostanie ogólny oczekiwany poziom biegłości językowej (poziom A2),
      • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (90 minut),
      • ograniczenia/dostosowania zakresu struktur gramatycznych (opublikowanych w Informatorach o egzaminie z poszczególnych języków);
      1. w przypadku egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym:
      • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym (przede wszystkim w zakresie zadań otwartych), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (170 minut);
      1. w przypadku egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów na poziomie rozszerzonym:
      • zniesienia obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako warunku zdania egzaminu maturalnego.

      Przypominamy o konsultacjach dla zdających egzaminy

      W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

       

      Departament Informacji i PromocjiMinisterstwo Edukacji Narodowej

     • NAUKA ZDALNA

     •  

      1. Od dnia 9 listopada 2020r. pracą zdalną z wykorzystaniem metod i form kształcenia na odległość objęci zostają uczniowie klas IV – VIII.

      2. W okresie nauki zdalnej uczniowie klas IV – VIII realizują dotychczasowy plan zajęć z uwzględnieniem harmonogramu pracy zdalnej.

      3. W harmonogramie pracy zdalnej określone zostały zajęcia edukacyjne, które realizowane będą z wykorzystaniem aplikacji Google Meet – lekcje w czasie rzeczywistym oraz zajęcia, na które zostanie przygotowany
       i udostępniony uczniom przez nauczycieli w czasie trwania lekcji materiał do pracy indywidualnej.  

      4. W harmonogramie pracy zdalnej zastosowano zasady BHP związane z pracą przy komputerze.

      5. W harmonogramie pracy zdalnej, kolorem zielonym oznaczono zajęcia organizowane z wykorzystaniem narzędzia MEET, przy bezpośrednim kontakcie on – line (włączona kamera i mikrofon). Pozostałe zajęcia odbywają się za pośrednictwem CLASSROOMA poprzez przesłanie przez nauczycieli przedmiotów materiałów do pracy indywidualnej z wykorzystaniem rekomendowanych platform i portali edukacyjnych.

      6. Nauczyciel ma obowiązek do tego, aby w czasie lekcji zdalnej wytłumaczyć uczniom daną partię materiału
       i polecić im pracę indywidualną z wykorzystaniem podręcznika, zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego.

      7. Czynności podejmowane przez uczniów w czasie pracy zdalnej podlegają sprawdzeniu i ocenie na zasadach określonych przez nauczyciela przedmiotu.

      8. W czasie pracy zdalnej wykorzystywane będą:

      • indywidualne adresy mailowe (założone w domenie splaczno.edu.pl),

      • klasowe adresy mailowe,

      • aplikacja GOOGLE MEET – aplikacja służąca do organizacji lekcji zdalnych w czasie rzeczywistym; nauczyciel organizujący zajęcia edukacyjne na klasowego maila wysyła zaproszenie do udziału w spotkaniu on – line; uczeń loguje się na maila klasowego, przyjmuje zaproszenie i dołącza do grupy – bierze udział w zajęciach;

      • platformy edukacyjne: e – podręczniki, e – wf itp.

      • materiały dostępne na stronach internetowych portali edukacyjnych,

      • narzędzia oferowane przez usługę G – SUITE.

      1. Obecność na zajęciach w formie zdalnej jest obowiązkowa. Brak potwierdzonej obecności (połączenie się zdalnie z nauczycielem) równoznaczny jest z zaznaczeniem w dzienniku lekcyjnym nieobecności, która będzie podlegała usprawiedliwieniu przez rodzica.

      2. Uczeń do pracy zdalnej może wykorzystywać różne urządzenia wyposażone w kamerę i mikrofon, w tym komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon. Warunkiem jest posiadanie aktywnego pakietu Internetu. 

      3. W czasie pracy zdalnej uczeń powinien mieć włączoną kamerę i włączony mikrofon. Decyduje o tym nauczyciel prowadzący zajęcia. 

      4. Ucznia w czasie nauki zdalnej obowiązuje przestrzeganie zasad kultury, w tym zabronione jest używanie słownictwa wulgarnego. 

       


       

      Dyrektor Szkoły:

      Dariusz Gościniak

     • UWAGA RODZICE i UCZNIOWIE!

     •       Biorąc pod uwagę spostrzeżenia nauczycieli związane z  korzystaniem z ClassRooma ustalam zasady obowiązujące uczniów podczas lekcji online. Rodziców proszę o współpracę w zakresie przestrzegania tych zasad oraz o zapewnienie uczniom odpowiednich warunków do uczestnictwa w zajęciach. Przestrzeganie obowiązujących reguł jest niezbędne, w szczególności dla sprawnego przebiegu lekcji pod względem technicznym:

      • ZABRONIONE jest nagrywanie zajęć, ich przetwarzanie, udostępnianie bez zgody nauczyciela. Postępowanie takie jest złamaniem prawa, za które grozi odpowiedzialność karna.
      • Uczeń ma obowiązek punktualnego logowania się na platformie, a po zakończeniu zajęć obowiązkowo na polecenie nauczyciela wylogować się.
      • Zajęcia odbywają się zgodnie z dotychczas obowiązującym planem. Lekcja prowadzona on-line trwa około 30 minut, natomiast pozostały czas lekcji wynikający z planu może być wykorzystany na samodzielną pracę ucznia bez komputera, przygotowanie się do kolejnych zajęć lub odpoczynek.
      • Do udziału z zajęciach prowadzonych zdalnie uczeń musi być przygotowany jak do lekcji odbywających się w szkole. W miejscu pracy ucznia powinny znajdować się potrzebne, do danej lekcji, podręczniki, ćwiczenia, zeszyt, przybory do pisania i kreślenia itp.  
      • Podczas zajęć, w miarę możliwości technicznych wszyscy uczniowie muszą być widoczni.
      • Uczeń ma obowiązek słuchać i wykonywać polecenia nauczyciela, a także dostosowywać się do czynności wykonywanych przez nauczyciela, jako organizatora zajęć. Jeżeli na przykład, nauczyciel wyłączy mikrofon uczniów, to oznacza, że taka jest potrzeba i należy się z tym pogodzić.
      • Podczas zajęć uczniowie nie mają prawa, bez wyraźnej zgody nauczyciela, do prowadzenia rozmów między sobą.
      • Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych zdalnie jest obowiązkowe. Obecność odnotowywana jest na podstawie logowania się na platformie. W przypadku uczniów, którzy z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć w zajęciach on-line, obecność jest zaliczana na podstawie materiałów pobranych i wykonanych zadań za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.
      • Dziennik elektroniczny nadal obowiązuje. Służy on do wysyłania i odbierania prac uczniów (w razie potrzeby), sprawdzania obecności, prowadzenia oceniania i korespondencji z rodzicami oraz uczniami.  

      DYREKTOR SZKOŁY:

      Dariusz Gościniak

     • UWAGA!!!

     •      Informujemy, że od 30 września 2020 r. w naszej szkole dostępny jest psycholog dla uczniów, nauczycieli i rodziców (opiekunów) dzieci i uczniów, w środy w godzinach 11:00 - 16:00. W sprawie kontaktów z psychologiem, proszę komunikować się za pośrednictwem dziennika elektronicznego bezpośrednio z psychologiem lub telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu

     • DOWOZY - zmiana!

     • Autobus dowożący dzieci z miejscowości Kalnik będzie o godzin 7.40, a nie 7.50 jak miało to miejsce wcześniej.

     • Ministerstwo Edukacji Narodowej - informacje!!!

     • Zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne
      dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej
      i uczniów szkół ponadpodstawowych

       

      Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

       

      Szkoły i placówki, w których nie będą zawieszone zajęcia stacjonarne

       

      Nauka dla dzieci w przedszkolach i uczniów klas I-III szkół podstawowych pozostaje bez zmian. 

       

      Stacjonarnie pracują również szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

       

      Dyrektorzy szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, a także szkół specjalnych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.

       

      Wsparcie dla uczniów, w tym z niepełnosprawnością

       

      Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

       

      Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

       

      Departament Informacji i Promocji

      Ministerstwo Edukacji Narodowej

     • DRODZY RODZICE i UCZNIOWIE – kolejne zmiany!!!

     •      Rząd ogłosił, iż od soboty 24 października cały kraj będzie znajdował się w strefie czerwonej. W związku z zaistniałą sytuacją nałożone zostały kolejne obostrzenia. Jak poinformował dziś (23.10.2020r.) na konferencji Premier Morawiecki od poniedziałku 26.10.2020 r. klasy IV - VIII szkół podstawowych przechodzą na nauczanie zdalne. Przypominam, iż nauczanie zdalne jest formą realizacji obowiązku szkolnego. Bardzo proszę rodziców o systematyczny nadzór.

      Szanowni Państwo, liczymy na Państwa wyrozumiałość.

      Ta sytuacja jest trudna dla nas wszystkich. Pomóżmy sobie nawzajem.

       

      W związku z tym od poniedziałku – 26.10.2020r. nastąpi zmiana harmonogramu przywozów i odwozów. Przypominam o obowiązkowym zakrywaniu nosa i ust podczas transportu.

       

      Dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych i klas 0-3 odbywają zajęcia zgodnie z planem. Bez zmian pozostaje praca kuchni - obiady dla tych klas będą nadal wydawane.

       

      Dyrektor szkoły

      Dariusz Gościniak

       

     • UWAGA!!! Od soboty, 24 października cała Polska zostanie objęta obostrzeniami czerwonej strefy.

     • Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju

      Od 24 października obostrzenia dotyczące strefy czerwonej będą obowiązywać w całej Polsce. Dodatkowo wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz  życia społecznego. Będą to:

      • objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych – (szczegóły określi MEN w rozporządzeniu);
      • w dniach nauki szkolnej, w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna;
      • zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia już  rozpoczętych turnusów;
      • zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;
      • max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych.

      Ważne! Seniorze, zostań w domu! Apelujemy do seniorów - zwłaszcza do osób po 70. roku życia - o ograniczenie przemieszczania się. Z wyłączeniem sytuacji związanych z wykonywaniem czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych.

      Uwaga!

      W całej Polsce obowiązują wcześniej ustalone limity i ograniczenia dla strefy czerwonej, w tym m. in. w zakresie wydarzeń wydarzenie religijnych odbywających się w kościele, istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 7 m2.

      Zostańmy w domach i przestrzegajmy zasad

      Skala rozprzestrzeniania się koronawirusa zależy od nas samych. Dlatego ważne jest przestrzeganie ustalonych obostrzeń i reżimów sanitarnych. Wszystkim zalecamy pozostawanie w domach, o ile jest to możliwe. Ograniczajmy wychodzenie z domu do absolutnego minimum, poza wykonywaniem pracy, czy zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

      Zalecenie DDMA+W

      Skuteczna walka z koronawirusem jest możliwa dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania. Rozszerzamy zasadę DDMA na DDMA+W, czyli:

      • Dystans
      • Dezynfekcja
      • Maseczka
      • Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe
      • Wietrzenie

      Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Warto też często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy, szczególnie w miejscach pracy czy placówkach oświatowych.

      Walkę z zagrożeniem wspiera też aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe.  Jest ona w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.

      Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

      Zgodnie z zapowiedziami rząd uruchamia program Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, dzięki któremu pomoc seniorom w okresie pandemii koronawirusa i działania podejmowane w tym zakresie przez rząd, samorządy, ośrodki pomocy społecznej i wolontariuszy będą przebiegały sprawniej, a osoby starsze uzyskają niezbędną pomoc w trudnym czasie. Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

      Specjalna darmowa infolinia dla seniorów – 22 505 11 11

      W ramach Korpusu uruchomiona zostanie specjalna, bezpłatna infolinia przeznaczona dla seniorów (22 505 11 11). Za jej pośrednictwem osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez pandemię.

      Wolontariusze, organizacje pozarządowe i harcerze wspólnie dla seniorów

      Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora będą przekazywane do właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej, które będą się kontaktować z osobą zainteresowaną  w celu ustalenia zakresu pomocy. W takie wsparcie seniorów będą zaangażowani wolontariusze i organizacje pozarządowe, a także Ochotnicza Straż Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej i harcerze.

      Jak pomagać?

      Jeśli chcesz pomagać potrzebującym osobom starszym, zgłoś się! Jak to zrobić?

      Jak skorzystać ze wsparcia?

      Korzystanie z infolinii, a także udzielenie pomocy, np. zrobienie i dostarczenie zakupów jest bezpłatne. Senior korzystający ze wsparcia w ramach Korpusu pokrywa jedynie koszty ewentualnych zakupów.

      Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. roku życia. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy. Realizacja usługi w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje jednak osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

      Pomoc dla seniorów

      Zadaniem gmin będzie prowadzenie rejestru seniorów, którzy zdecydowali się na pozostanie w domu i potrzebują wsparcia wolontariuszy.

      Samorządy gminne będą mogły skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na zorganizowanie i realizację usługi wsparcia. Środki te będą mogły zostać przeznaczone m.in. na zatrudnienie nowych pracowników do realizacji zadania, przyznanie dodatków zadaniowych, zlecenie usługi organizacjom pozarządowym czy jej zakup od prywatnych podmiotów.

     • DRODZY RODZICE i UCZNIOWIE – kolejne zmiany!!!

     • Od soboty, 17 października, w całym kraju obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa – „ograniczenie liczby osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50% miejsc siedzących lub 30% liczby wszystkich miejsc;

      W związku z tym od poniedziałku – 19.10.2020r. nastąpi zmiana harmonogramu przywozów
      i odwozów. Bardzo proszę o bezwzględne przestrzeganie kolejności przywozów – 1 kursem przyjeżdżają uczniowie kl. IV – VIII, 2 kursem uczniowie kl. O – III. Przypominam o obowiązkowym zakrywaniu nosa i ust podczas transportu.

      Dariusz Gościniak

     • Nowe zasady profilaktyki przeciw COVID-19

     • Od soboty, 17 października w całym kraju wprowadzone zostają nowe narzędzia do walki z koronawirusem. W zależności od rozwoju sytuacji rząd będzie na bieżąco reagować i wprowadzać kolejne ograniczenia. Wszystko po to, aby ratować zdrowie i życie Polaków. Co zmieni się od najbliższej soboty? M.in. funkcjonowanie punktów gastronomicznych, działalność basenów i siłowni, a także maksymalna liczba uczestników zgromadzeń publicznych.

      Strefa żółta (cały kraj, z wyjątkiem powiatów ze strefy czerwonej):

      • lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00 wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
      • ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;

      od 19.10 – ograniczona liczba osób na weselach i innych uroczystościach – max. 20 osób, bez możliwości zabawy tanecznej;

      • w uroczystościach religijnych może uczestniczyć max. 1 osoba na 4m2;
      • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 25 osób;
      • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe;
      • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
      • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
      • zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

      Bądź bezpieczny – stosuj zasadę DDMA

      Nasze zdrowie zależy od wzajemnej odpowiedzialności. Każdy ma wpływ na to, jak szybko epidemia zostanie zahamowana. W jaki sposób możemy to zrobić? Wystarczy stosować zasadę DDMA, dzięki której chronimy siebie i innych:

      D jak dystans

      D jak dezynfekcja

      M jak maseczka

      A jak aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe

      Utrzymywanie dystansu min. 1,5 m od innych osób, częste mycie rąk woda z mydłem i ich dezynfekcja, a także zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej - to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem.

      Walkę z zagrożeniem wspiera także aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe. Jest w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Co ważne, im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.

     • INFORMACJA DYREKTORA!!!

     • Drodzy Rodzice,

      nawiązując do wczorajszej informacji o stwierdzonym przypadku u jednego z nauczycieli COVID-19, po konsultacji z Dyrektorem PSSE w Ostródzie, informuję o podjętych w naszej szkole działaniach:-wszyscy uczniowie klas IV - VIII w dniach od 9.10.2020r. do 16.10.2020r. będą nauczani w trybie zdalnym (z wykorzystaniem platform Librus i ClassRoom), uczniowie z tych klas i ich rodziny nie będą musiały odbywać kwarantanny (domownicy mogą chodzić do pracy), jednak Państwa dzieci powinny być pod nadzorem epidemiologicznym (należy obserwować ich stan zdrowia).Czas nadzoru epidemiologicznego to nie jest czas wolny od nauki, to nie wakacje - dzieci mają obowiązek pracować w trybie zdalnym na wszystkich zajęciach zgodnie z planem lekcji (szczegóły u wychowawców).-uczniowie oddziałów przedszkolnych i klas I - III pracują w normalnym trybie, przyjeżdżając do szkoły na swoje zajęcia.Proszę śledzić dziennik elektroniczny oraz strony internetowe szkoły na bieżąco a o kolejnych krokach będą Państwa powiadamiać wychowawcy klas.

      Pozdrawiam:

      Dariusz Gościniak

     • CodeWeek2020

     • Daj sobie szansę

             Trwający dwa tygodnie Europejski Tydzień Kodowania (CodeWeek2020) to świetna okazja, by zmienić zdanie o programowaniu i dać sobie szansę na zdobycie nowych kompetencji. To inicjatywa, organizowana z myślą o osobach w każdym wieku, każdej profesji, o różnych zainteresowaniach. Jeśli do tej pory nawet nie słyszeliście o programowaniu – CodeWeek jest dla Was. Jeśli macie 6, 13, 27, 50, a może 70 lat – CodeWeek jest dla Was!

       

      W naszej szkole warsztaty z programowania odbędą się w dniach 12,13,15,16 października na 8 godzinie lekcyjne w sali komputerowej nr 16. Wszystkich zaintersowanych rozpoczęciem przygody z programowaniem serdecznie zapraszamy.

     • Magiczna moc bajek

     • W tym roku szkolnym dzieci z oddziału przedszkolnego 0a biorą udział w międzynarodowym Projekcie "Magiczna moc bajek", głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

     • Dzień chłopaka

     • W klasie VI z okazji Dnia Chłopaka dziewczyny zorganizowały wybory Misteria Klasy. Wybór był bardzo trudny.

      Misterów mamy pięciu.Mister Klasy IV - Kacper DzielińskiMister Sportu - Michał SałackiMister Uśmiechu - Filip KucałaMister Życzliwości-Bartosz KowalskiMister Kreatywności- Olaf Kotulski

     • Próbna ewakuacja szkoły.

     •      Regularnie w SP w Łącznie przeprowadzana jest próbna ewakuacja szkoły. Biorą w niej udział nauczyciele, uczniowie, pracownicy niepedagogiczni oraz wszyscy obecni na daną chwilę w placówce (rodzice, listonosz itp.) W działaniach naszych często pomagają nam strażacy z JRG z Morąga.

            Ewakuacja odbyła się  29.09.2020r. o godzinie 11.00. Wyprowadzenie ludzi z budynku przebiegało bardzo sprawnie – w ciągu niespełna minuty opuszczono wszystkie pomieszczenia, które  pozostawiono otwarte (z pozostawionymi  kluczami w zamkach) i udostępnione do sprawdzenia.  Kontrolę budynku przeprowadził  wyznaczony nauczyciel.  W wyniku kontroli stwierdzono:

      1) wszystkie osoby przebywające w budynku opuściły go bezpośrednio po alarmowym sygnale dźwiękowym ( ręczna syrena),

      2) wszystkie pomieszczenia były zamknięte, okna w nich pozamykane,

      W miejscu ewakuacji – plac za parkingiem -( w odległości przekraczającej 50m od budynku) Dyrekcji szkoły zostały przekazane przez opiekunów stany liczbowe grup, które znajdowały się pod ich opieką.

      Łącznie ewakuowano 227 uczniów oraz 33 dorosłe osoby (nauczyciele, obsługa i administracja),tj. w sumie 260 osób.

      Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki.

      Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została Dyrektorowi szkoły, który odwołał alarm.

      Zespoły klasowe pod opieką nauczycieli udały się na salę gimnastyczną. Dyrektor podsumował, omówił przebieg próbnej ewakuacji w kontekście obowiązujących w Szkole Procedur.

      Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej został dwa tygodnie wcześniej powiadomiony o planowanej próbnej ewakuacji szkoły.

      Cały przebieg próbnej ewakuacji można uznać za bardzo udany. Szkoła jest przygotowana do ewakuowania placówki w razie zagrożenia.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie
   • sekretariat@splaczno.edu.pl
   • sekretariat@splaczno.edu.pl
   • (+48) 89 757 50 10
   • Łączno 48B, 14-300 Morąg
 • Galeria zdjęć

   brak danych