• Akcja charytatywna "Kartka Świąteczna"

     •      Społeczność szkolna włączyła się w akcję charytatywną “Kartka Świąteczna”, Której celem było własnoręczne wykonanie kartek świątecznych dla osób samotnych, podopiecznych, chorych morąskiego PCK/MOPS. Wszystkim uczniom bardzo dziękujemy.

     • Zbiórka dla zwierząt.

     •      Dnia 20.12.2021 uczniowie naszej szkoły zawieźli mnóstwo karmy, kojców, koców i innych potrzebnych rzeczy do schroniska w Zbożnem. Społeczność uczniowska naszej szkoły oraz rodzice jak zwykle spisali się na medal. Dziękujemy z zbiórkę uczniom i rodzicom.

     • DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE

     • W poniedziałek, 13 grudnia Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Jego wydanie wynika z potrzeby określenia sposobu funkcjonowania jednostek systemu oświaty w sytuacji trwającego na terenie Polski stanu epidemii.

      Przerwa świąteczna bez zmian

      Nie zmienia się termin zimowej przerwy świątecznej zaplanowanej na okres od 23 do 31 grudnia 2021 r. Oznacza to, że przez 3 dni poprzedzające święta, od 20 do 22 grudnia, a także w okresie po świętach – co do zasady 4 dni robocze (3-5 i 7 stycznia) – nauka będzie odbywała się w sposób zdalny. 

      Po 9 stycznia 2022 r. nastąpi powrót do stacjonarnego nauczania.

      ORGANIZACJA PRCY NASZEJ SZKOŁY

      a) uczniowie oddziałów przedszkolnych -0A, 0B i 0 pracują stacjonarnie (zajęcia w szkole) zgodnie z  przyjętym tygodniowym planem zajęć z uwzględnieniem zasad reżimu sanitarnego; dzieci będą objęte dożywianiem;

      b) uczniowie klas I-VIII pracują zdalnie (zajęcia w domu) zgodnie z przyjętym harmonogramem pracy zdalnej ( szczegóły u wychowawców).

      Inne ustalenia:

      1. szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową lub naukę zdalną na terenie szkoły dla uczniów, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub  wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19 (pisemny wniosek rodziców złożony w  sekretariacie szkoły do dnia 17.12.2021r.);

      Proszę o bezwzględne stosowanie się do procedur obowiązujących w szkole względem pracy stacjonarnej w reżimie sanitarnym, w tym zachowania dystansu społecznego, stosowania w praktyce osłaniania nosa i ust (dotyczy uczniów, rodziców przyprowadzających uczniów do szkoły, interesantów), przestrzegania zasad higieny, telefonicznych kontaktów ze szkołą.

       Dariusz Gościniak

     • OGŁOSZENIE - Dostawa opału/pelletu do Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie.

     • Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tyś. euro. SP w Łącznie.

      OGŁOSZENIE

      Dyrektor Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: Dostawa opału– pelletu do Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie.

      (opis zamówienia)

      Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż wraz z transportem) pelletu na sezon grzewczy 2022, dla Szkoły Podstawowej w Łącznie w następujących ilościach: pellet - około 100 ton o parametrach:

      • Granulacja, (średnica) – 6-8mm,
      • Wartość opałowa – nie mniej niż 17MJ/kg,
      • Maksymalna zawartość popiołu – nie więcej niż 0,5%,
      • Maksymalna wilgotność – nie więcej niż 12%,
      • Pellet workowany.

       Warunki dostawy: jednorazowa dostawa 6-12 ton, samochodami samowyładowczymi. Warunki płatności 60 dni od wystawienia faktury.

      1. Termin składania ofert:  od 06.12.2021r. do 14.12.2021r.do godziny 09.00.
      2. Miejsce składania ofert: Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie, Łączno 48b, 14-300 Morąg, tel. 89 757 5010, fax. 89 757 5010,mail: sekretariat@splaczno.edu.pl
      3. Forma składania ofert:     forma pisemna - list, e-mail (sekretariat@splaczno.edu.pl),
      4. Termin realizacji zamówienia:od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.Warunki udziału w postępowaniu: o wykonanie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia; posiadają niezbędną wiedzę oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
      5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:  najniższa cena,
      6. Inne postanowienia:
       1. dostawa partiami na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego, w terminie od1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022 r. Od momentu telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć przedmiot zamówienia w ciągu 48 godzin do Szkoły Podstawowej w Łącznie, Łączno 48b, 14-300 Morąg.
       2. wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, 2. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, 3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków. Wszystkie dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
      7. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: sekretariat Szkoły, tel. 89 757 5010, strona www szkoły: www.splaczno.edupage.org

      Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 tyś. euro, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 6/2020/2021 z dnia 04.01.2021 r., z zastrzeżeniem art. 701 ust. 3 oraz art. 703 ust. 2 kodeksu cywilnego.

     • MIKOŁAJKI – „DZIEŃ CZAPKI NIEPYTKI”

     • W tym roku uczniowie naszej szkoły również podtrzymywały mikołajkową tradycję. Od samego rana na korytarzach i w klasach widać było szczęśliwe dzieci ubrane na czerwono, w pięknych mikołajkowych czapkach. Każdy, wziął udział w zabawie i  ubrał czapkę Świętego Mikołaja, był zwolniony z odpowiedzi ustnej.

      Głównym celem Mikołajek była integracja uczniów poprzez wspólne gry, zabawy oraz dostarczenie dzieciom radości ze spędzenia wspólnego czasu w miłej atmosferze z rówieśnikami.

      Mikołaj nie mógł zawitać u progów szkoły, więc wydelegował pomocników z Samorządu Uczniowskiego. Dziewczynki z klasy V porozdawały paczki, w których znajdował się słodki podarunek dla każdego ucznia.

      Dziękujemy Radzie Rodziców za słodkie upominki

       

       

     • Festiwal sportowy

     •     W środę – 20 października 2021r. na sali sportowej naszej szkoły odbył się Festiwal Sportowy, w którym wzięły udział przedszkolaki oraz uczniowie klasy I- w sumie 39 dzieci.

          Imprezę tę przygotowali i prowadzili wolontariusze z klasy VII i VIII, którzy na początku września uczestniczyli w obozie szkoleniowym w Sztutowie. Podczas tego zgrupowania na warsztatach ćwiczeniowych zdobywali wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji tego typu przedsięwzięć.

         Podczas festiwalu nasi najmłodsi koledzy „pod czujnym okiem” starszych uczniów  kształtowali swoją sprawność fizyczną i umiejętności sportowe na przygotowanych torach przeszkód.

             W organizację sportowej zabawy włączyli się sponsorzy i rodzice, którym serdecznie    

      Dziękujemy!!!

      Poczęstunek i niespodzianki dla zawodników umożliwili:

      - P. Jarosław Gauden- z piekarni „ Kruszewnia”

      - P. Elżbieta Czupryn

      - P. Renata Jabłońska

      - P. Radevowie

      - p. Justyna Strzeszewska

      - P. Wiśniewscy.

       

         Nad bezpieczeństwem zawodników oraz sprawnym przebiegiem festiwalu czuwali:-

      - wolontariusze z kl. VIII: Ola, Wiktoria, Julka, Ivanna, Jakub, Radek, Igor, Przemek, Bartek,

      - wolontariusze z kl. VII: obie Weroniki, Julka, Natalka, Marta, Oksana, Nikola, Szymon, Jakub, i Seweryn.

     • Festiwal Pieśni Patriotycznej

     •      Reprezentacja naszej szkoły podczas XI Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej Szlakiem Niepodległości Morąg 2021.

           Uczniowie klasy III: L. Ciesielska, H. Rogiewicz, A. Sienkiewicz, O. Jabłońska, J. Ostrowska, J. Szymborska, N. Świstara, K. Dziewulski, A. Krasa, J. Krasa oraz uczennica klasy VII - W. Kraśniewska zaprezentowali utwory o charakterze patriotycznym: Czy wojna jest dla dziewczyn?, Ojczyzna i Idą leśni. Komisja konkursowa przyznała naszym Trzecioklasistom drugą nagrodę w kategorii klas I-III. 

           Uczestnikom gratulujemy udanych występów, a laureatom - nagród!

           Dzieci przygotowały do występów: p. K. Nowakowska i p. A. Sienkiewicz- Gajewska

     • Projekt edukacyjny - CZYTAM Z KLASĄ

     •      Już po raz drugi uczniowie klasy III przystąpili do międzynarodowego projektu edukacyjnego „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”, wspierającego rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III.Tegoroczna edycja pod hasłem POZNAJEMY ZAWODY wplata się w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/ 2022.Projekt opiera się na niestandardowym sposobie pracy z lekturą. Poprzez atrakcyjne zadania projektowe uczniowie włączą się w wiele innowacyjnych działań z tekstem.Trzecia edycja projektu polega na skorelowaniu czytania określonej lektury ze zgłębianiem wiedzy na temat cech i kompetencji zawodowych bohaterów w niej występujących. Ponadto projekt ma na celu wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie.

     • CodeWeek 2021

     •      Trwający dwea tygodnie Europejski Tydzień Kodowania (CodeWeek 2021) to świetna okazja, by zmienić zdanie o programowaniu i dać sobie szansę na zdobyie nowych kompetencji. To inicjatywa, organizowana z myślą o osobach w każdym wieku, każdej profesji, o różnych zainteresowaniach. Jeżli do tej pory nawet nie słyszeliście o programowaniu - CodeWeek jest dla Was. Jeżli macie 6,13,27,50, a może 70 lat - CodeWeek jest własnie dla Was!

           W naszej szkole warsztaty z programowania odbędą się 18.10.2021 na 7 i 8 godzinie lekcyjnej w sali komputerowej nr 16. Jeżeli chciałbyś rozpocząc swoją przygodę z programowaniem, zobaczyć na czym polega programowanie robotów (Lego Mindstorm EV3) to zajęcia są właśnie dla Ciebie. Serdecznie zapraszamy.

       

     • Dzień Tabliczki Mnożenia

     •      2 października 2021 roku obchodziliśmy w naszej szkole XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Głównym celem tej akcji było propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Miała ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny i niecodzienny sposób.

           W klasach 3-8 został przeprowadzony konkurs pozwalający wyłonić Mistrza Szkoły oraz Mistrza Klasy w Tabliczce Mnożenia. 

      Tytuł Mistrza Szkoły otrzymał:  Dzieliński Kacper

      Tytuł Mistrza Klasy III otrzymała : Szymborska Julia

      Tytuł Mistrza Klasy IV otrzymała:  Chróścicka Oliwia

      Tytuł Mistrza Klasy  VI otrzymał: Faltynowski  Olivier

      Tytuł Mistrza Klasy VII otrzymał: Bednarczyk Seweryn

      Tytuł Mistrza Klasy VIII otrzymał: Siergiej Jakub

      Tytuł Mistrza w kategorii Nauczyciel otrzymała pani Zambrzycka Monika.

       

      GRATULUJEMY!!!

     • Wybory do Samorządu Uczniowskiego

     •      W poniedziałek 27.09.2021r. odbyły się w naszej szkole demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego. Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli.

      Nowy skład Samorządu Uczniowskiego jest następujący :

      • Przewodnicząca - Weronika Braig kl. VIl
      • Zastępca Przewodniczącej - Seweryn Bednarczyk kl. Vll
      • Sekretarz - Antonina Drosio kl. V

      Gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły i społeczności! 

     • “Rozmowy (Nie) rzeczywiste”

     •      Przedstawienie “Rozmowy (Nie) rzeczywiste” spotkało się z szerszą uwagą publiczności, czego dowodem była wizyta uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 w Dobrym Mieście wraz z panem Dariuszem Gościniakiem – jako odtwórcą roli rotmistrza - w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie - 5 września 2021r.

           W spotkaniu, oprócz  organizatorów i wielu zaproszonych gości, uczestniczyła również córka rotmistrza Witolda Pileckiego – pani Zofia Pilecka Optułowicz.

           Spotkanie miało uroczysty charakter, a całe przedstawienie dostarczyło wielu niezapomnianych wrażeń i emocji…

            Nauczycielom i uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Dobrym Mieście oraz panu Dariuszowi Gościniakowi –  dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie gratulujemy wspaniałego występu!

           Fotografie z pobytu w Warszawie i przedstawienia można obejrzeć na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Dobrym Mieście

      http://www.sp3.dobremiasto.org/

      Link do filmu z przedstawienia: https://youtu.be/9r40fMgpxxE

     • Przedstawienie pt. „ Rozmowy (Nie)rzeczywiste".

     • W dniu 18 czerwca 2021 roku 

      w Szkole Podstawowej nr 3 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego    w Dobrym Mieście odbyła się niecodzienna uroczystość poświęcona patronowi szkoły.

      Zespół nauczycieli i uczniów klas starszych przygotował 

      i zaprezentował licznie zebranej publiczności przedstawienie

       pt. „ Rozmowy  (Nie)rzeczywiste".

      W przedstawieniu mającym formę rozmowy rotmistrza z wybranymi postaciami literackimi ukazane zostały losy patrona,  od lat dzieciństwa i młodości, po czasy więzienia i śmierci…

      Zaskakujące i godne uwagi jest to, że główną postacią w przedstawieniu był nasz pan dyrektor – Dariusz Gościniak,

      który wcielił się w postać patrona i po mistrzowsku, z niebywałą wiedzą i zaangażowaniem opowiedział zebranym historię swojego życia  ( czyt. życia rtm. Witolda Pileckiego), odpowiadając na pytania uczniów.

      Pan dyrektor został  poproszony o udział w tej niecodziennej uroczystości  przez organizatorów i gospodarzy spotkania – zaproszenie przyjął i z sukcesem odegrał tak piękną rolę.

     • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

     • Uwaga, uwaga!

      nasza szkoła uczestniczy w akcji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia organizowanej
      1 października 2021 r. pod hasłem:

      Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

      Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli ją zapomnieć, mają okazję nadrobić te zaległości. Na najlepszych czekają nagrody.

     • Nowy rok szkolny z OSE

     • Witajcie po wakacjach!

       

      Przed nami nowy rok szkolny – czas inspirującej pracy z uczniami, ale też poszerzania własnych horyzontów. Mamy nadzieję, że wracają Państwo do szkół wypoczęci i gotowi na nowe wyzwania. W Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) chcielibyśmy towarzyszyć Wam aż do następnych wakacji, dlatego przygotowaliśmy wiele nowości: materiały edukacyjne (w tym scenariusze lekcji), poradniki dot. bezpiecznego korzystania z internetu, kursy e-learningowe. Zaprosimy Was też na spotkania z ekspertami i bezpłatne szkolenia oraz do udziału w nowej odsłonie projektu dla nauczycieli OSEhero.

      W ramach OSE do każdej z polskich szkół uczestniczących w programie trafia szybki, bezpieczny i bezpłatny internet. Państwowy Instytut Badawczy NASK, jako operator programu OSE, oprócz łącza internetowego dostarcza do szkół także usługi bezpieczeństwa, które zapewniają ochronę przed szkodliwymi, nielegalnymi treściami, atakami sieciowymi i złośliwym oprogramowaniem Niezwykle ważna w tym kontekście jest edukacja w zakresie zagrożeń w sieci, dlatego po wakacyjnej przerwie wracamy z cyklem „Bezpieczni w sieci z OSE”, w ramach którego odbywają się działania skierowane do nauczycieli, dyrektorów i technicznych reprezentantów szkół (TRS).

      Oferta dla nauczycieli i uczniów

      W ubiegłym roku szkolnym przybliżaliśmy zagadnienia związane z sextingiem i cyberprzemocą w szkole. W tym półroczu skupimy się na dwóch innych zagrożeniach w sieci: FOMO i szkodliwych treściach online. Już niebawem odbędą się poświęcone tym tematom eksperckie webinary, które tak jak dotychczas towarzyszyć będą premierom poradników dla nauczycieli. Z naszymi gośćmi porozmawia Tomasz Rożek z „Nauka. To lubię”, znany dziennikarz i popularyzator nauki oraz ambasador kampanii „Nie zagub dziecka w sieci”, w której pomaga rodzicom zadbać o bezpieczeństwo swoich pociech. W ramach serii przygotowaliśmy także scenariusze zajęć, infografiki i inne materiały, do wykorzystania np. do rozmów z uczniami o tym, jak mądrze poruszać się w internecie.

      Z naszych bogatych zasobów można korzystać na platformie OSE IT Szkoła, która wraz z początkiem września obchodziła swoje pierwsze urodziny. Już jesienią pojawią się tam nowe kursy e-learningowe, m.in. dotyczące bezpieczeństwa w sieci (dla uczniów klas 4–6 szkoły podstawowej), a kolejno dot. FOMO i sharentingu (dla nauczycieli i rodziców). Zapewniamy, że jest na co czekać!

      Dobrą okazją do poszerzenia wiedzy m.in. na temat nowych wirtualnych zagrożeń będą z pewnością planowane konferencje oraz nowa odsłona OSEhero – projektu rozwoju kompetencji, zrzeszającego pedagogów z pasją.

      Wsparcie dla dyrektorów i TRS-ów

      Nie zapominamy także o dyrektorach i technicznych reprezentantach szkół. Czeka na nich spora dawka wiedzy, którą przekażemy podczas cyklicznych webinarów. Przez cały czas jesteśmy do Waszej dyspozycji: czekamy na zgłoszenia do Centrum Kontaktu i telefony podczas środowych dyżurów eksperta

      Nowy rok szkolny jest także dobrą okazją, by przyłączyć swoją placówkę do projektu mLegitymacja szkolna. To bezpieczne, nowoczesne i bezpłatne narzędzie – mobilny dokument, który ułatwia potwierdzanie tożsamości uczniów i służy im np. podczas kontroli biletów czy zakładania karty bibliotecznej. Nie trzeba już pamiętać o noszeniu ze sobą papierowego dokumentu – wystarczy smartfon z systemem operacyjnym Android lub iOS oraz aplikacja mObywatel.

      Z wirtualnej legitymacji może korzystać każdy, komu wcześniej wydano dokument w wersji papierowej. Jedynym warunkiem jest przystąpienie szkoły do programu mLegitymacja. Aby to zrobić, wystarczy wejść na stronę ose.gov.pl, w zakładce Przyłącz się znaleźć swoją placówkę na liście szkół i postępować zgodnie z instrukcjami.

      Udanego roku szkolnego!

      Już dziś mamy dla Was pierwszy prezent na rozpoczęcie roku szkolnego. Do wiadomości załączamy przydatne materiały: infografiki dotyczące internetu OSE oraz pomocne listy materiałów, z których warto skorzystać. Zapraszamy także do odwiedzania naszych stron: ose.gov.pl i OSE IT Szkoła, gdzie czekają na Was równie wartościowe treści. O wszystkich naszych planach pisaliśmy szczegółowo w aktualnościach, a także informujemy na bieżąco na stronie OSE – Ogólnopolska Sieć Edukacyjna na Facebooku.

      Dyrektorom szkół, nauczycielom, TRS-om, uczniom i rodzicom życzymy, aby ten rok szkolny był spokojnym, bezpiecznym, ale też rozwijającym i inspirującym czasem. Mamy nadzieję, że będziecie z nami!

       

      Z serdecznymi pozdrowieniami

      Zespół OSE – Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

      nask.pl ose.gov.pl osehero.pl it-szkola.edu.pl

      Facebook OSE – Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

     • OBÓZ SPOTROWY W SZTUTOWIE

     •      Nasza szkoła nawiazała współpracę ze Szkołą Podstawową w Miłakowie w projekcie Kluby Sportowych Wolontariuszy. W ramach tego projektu grupa 19 naszych uczniów z klas VII i VIII wzięła udział w szkoleniu liderów programu Dream and Teams. Program ma na celu kształtowanie wśród uczniów aktywnych postaw obywatelskich poprzez sport. Szkolenie odbyło się w dniach 02.09- 08.09.2021r.w formie obozu, który miał miejsce w Sztutowie(miejscowość nad morzem).

           Czas podczas zgrupowania młodzież spędzała na:

      - szkoleniach-  uczyli się organizacji festiwalu sportowego, poszerzali swoje wiadomości na temat postaw obywatelskich;

      - zajeciach sportowych- rozgrywali mecze piłki nożnej i kręgli, odbywali marsze terenowe, poznawali nowe gry i zabawy;

      - poszerzali swoja wiedzę historyczną- odwiedzili nazistowski obóz koncentracyjny w Sztutthofie, Europejskie Centrum Solidarności i stare Miasto w Gdańsku,

      - rozwijali swoje sprawności fizyczne w parku linowym, parku trampolin i aquaparku.

           Podczas turnusu  młodzież integrowała sie ze swoimi rówieśnikami z Miłakowa i Miłomłyna również na dyskotekach, na których bawili sie rewelacyjnie.

           8 września wszyscy wrócili do domu w dobrych nastrojach, z nowymi kontaktami i pełni pozytywnej energii.

     • Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

     • UWAGA!!!

           Ogłaszamy wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Chętnych uczniów klas V – VII, którzy są dobrymi uczniami, mają dobrą opinię i można na Nich liczyć prosimy
      o zgłaszanie się do p. Joanny Kacprzak
      w dniu 13.09.2021r.(poniedziałek).

         Osoby chętne już 18.09.20121r.(poniedziałek) powinny posiadać plakat przedstawiający ich osobę i propozycję zadań jakie będą chciały realizować działając w Samorządzie Uczniowskim w naszej szkole.

          W związku z obostrzeniami, kampania wyborcza odbędzie się online - kandydaci nagrają swoje programy wyborcze, które zostaną przedstawione wszystkim uczniom. J

      WAŻNE TERMINY

      13.09.2021r. – zgłaszanie swoich kandydatur.

      18.09.2021r. – kandydaci zaprezentują swoją osobę oraz propozycje swoich działań dzięki filmikowi, który nagrają na pendriva .

      27.09.2021r – wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego i ogłoszenie wyników.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie
   • sekretariat@splaczno.edu.pl
   • sekretariat@splaczno.edu.pl
   • (+48) 89 757 50 10
   • Łączno 48B, 14-300 Morąg Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych