• PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W MORĄGU

     •      W związku z powrotem uczniów kl. I-III do szkoły specjaliści z Poradni w Morągu proponują formy wsparcia nauczycielom, uczniom i ich rodzicom ukierunkowane na pokonanie trudności, które mogą wystąpić po powrocie do szkoły.

           Szczegółowe formy pomocy zawarte są w ofercie opublikowanej na stronie internetowej Poradni w zakładce aktualności www: pppmorag.com.pl

       

      1. W sytuacjach trudnych pomoc można uzyskać dzwoniąc na infolinie czynne do 30. 0 2021 roku
       • Tel. 502 740 813 w godzinach 10.00- 14.00 dyżuruje psychoterapeuta, psycholog, pedagog
       • Tel. 797 837 477 w godzinach 8.00- 14.00 dyżuruje psycholog
      2. W Poradni czynny jest stacjonarny Punkt Konsultacyjny dla rodziców, nauczycieli i uczniów
       • Poniedziałek 12.00- 16.00 dyżuruje psycholog
       • Czwartek 12.00- 16.00 dyżuruje psycholog
     • OBIADY !!!

     •  

      Drodzy Rodzice !!! KLAS I – III ORAZ DZIECI UCZESTNICZĄCYCH
      W ZAJĘCIACH ZDALNYCH KL. IV – VIII NA TERENIE PLACÓWKI

      Jeśli Państwa dzieci będą chciały korzystać z wyżywienia od 18.01.2021 r. (powrót do szkoły po feriach zimowych) proszę o dokonywanie zapisów na obiady pod nr tel.: 89 757 50 10 (sekretariat szkolny). Zapisy będą przyjmowane każdego dnia w godzinach 9:00 – 13:00.
      Nie obowiązują już listy z roku poprzedniego (2020), w związku z długą przerwą jaka zaistniała. Zatem każdy z rodziców jest proszony o ponowne zgłoszenie dziecka.

      Proszę pamiętać, iż zapisać dziecko na obiad należy co najmniej dzień wcześniej,
      więc jeśli dziecko je od środy to najpóźniej we wtorek należy taką informację zgłosić
      do sekretariatu.

      Płatność za wyżywienie w m-cu styczniu 2021 r. wynosiła będzie 39,00 zł (10 d x 3,90 zł), termin płatności ustalony został BEZWZGLĘDNIE do 22.01.2021 r. (pieniądze tego dnia powinny już być zaksięgowane na koncie szkoły a nie wychodzić z konta rodzica !!!)

      Płatności jak co miesiąc proszę dokonywać na konto bankowe szkoły o nr:
      12 1160 2202 0000 0001 7407 9892 – tylko i wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu dziecka.

      Jednocześnie informuję, iż odpisać obiad można codziennie do godziny 7:30 za dany dzień,
      lub dzień wcześniej. Jeżeli dziecko nie przyjdzie do szkoły a obiad nie zostanie odpisany należy za ten dzień również dokonać płatności.

      Jeżeli wpłata nie zostanie dokonana w terminie będą naliczane odsetki ustawowe.

     • PRACA SZKOLY OD 18 STYCZNIA 2021r.

     •     

           Informuję, iż od 18 stycznia 2021r. (poniedziałek), zgodnie z decyzją MEiN, MZ oraz GiS, ulega zmianie tryb pracy szkoły. Od tego dnia, oprócz oddziału przedszkolnego, nauką w trybie stacjonarnym zostają objęci uczniowie klas I – III

      Najważniejsze zasady:

      1.Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub
      w izolacji.                                                                  

      2.Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust
      i nosa).

      3.Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie
      z aktualnymi przepisami prawa.

      4.Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych  należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

      5.Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

      6.Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

      7.Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory
      i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

      8.Zajęcia odbywają się według ustalonego planu zajęć obowiązującego w czasie nauki stacjonarnej. 

      Regulamin i procedury obowiązujące w szkole w czasie nauki stacjonarnej w reżimie sanitarnym znajdują się w zakładce "Dokumenty szkolne" w folderze "Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego" (lewe menu). 

      link do stromy MEiN - Wytyczne MEiN, MZ, GiS

      https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

       

      Dojazd uczniów do szkoły (poniedziałek - piątek)

      Stołówka

           Od 18 stycznia 2021r. stołówka szkolna funkcjonuje zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole. Opłaty za korzystanie ze stołówki należy uiścić do dnia 22 stycznia 2021r. (piątek) - przelew na konto. Kwota: 39.00 zł. 

      Uczniowie klas IV-VIII

           Zodnie z decyzją MEiN, MZ oraz GiS uczniowie klas IV-VIII w dalszym ciągu objęci są nauką zdalną, tj. z wykorzystaniem metod i form kształcenia na odległość. Zajęcia zdalne odbywają się zgodnie z harmonogramem pracy zdalnej przygotowanym dla każdej z klas. 

           W tygodniu: 18 do 22 stycznia konsultacji dla kl. VIII w szkole nie będzie. O terminie kolejnych konsultacji powiadomi wychowawcza klasy VIII.

           Proszę o bezwzględne stosowanie się do procedur obowiązujących w szkole względem pracy stacjonarnej w reżimie sanitarnym, w tym zachowania dystansu społecznego, stosowania w praktyce osłaniania nosa i ust (dotyczy uczniów, rodziców przyprowadzających uczniów do szkoły, interesantów), przestrzegania zasad higieny, telefonicznych kontaktów ze szkołą. 

       

      dyrektor szkoły

      Dariusz Gościniak

     • Nowy adres e-mail szkoły.

     •  

      Dzień dobry,

       

      informuję, iż adres e-mail Szkoły Podstawowej im.rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie ulega zmianie.

      Stara skrytka: splaczno@wp.pl będzie funkcjonowała jeszcze do końca lutego br.

      Nowa skrytka gmail: sekretariat@splaczno.edu.pl jest już aktywna, więc w miarę możliwości proszę już korzystać z nowego adresu.

      Pozdrawiam

      Dyrektor Szkoły

      Dariusz Gościniak

     • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci, młodzieży i rodziców.

     •      W związku z rozpoczętą kwarantanna narodową specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu proponują rodzicom, dzieciom i młodzieży skorzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej z wykorzystaniem infolinii uruchomionych na czas ferii zimowych. Do dyspozycji pozostawiono dwa numery pod, którymi można uzyskać pomoc.

           Z porad można korzystać w sytuacji nasilenia się trudności osobistych, rodzinnych, rówieśniczych związanych z izolacją i ograniczeniem kontaktów społecznych oraz innych problemów związanych z sytuacją kryzysową.

           Chcesz uzyskać pomoc możesz dzownić na numery:

      1. 502 740 813 (1000-1400) - terapeuta, psycholog, pedagog lub inny specjalista
      2. 797 837 477 (800-1600) - psycholog

           Dodatkowe informacje można uzyskać w sekreteriacie p]\Poradni pod numuerem 89 757 20 11

       

     • Zmiany na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r.

     • W 2021 roku egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Mamy opracowaną propozycję wymagań egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, którą chcemy teraz poddać publicznej dyskusji. Zmianie powinny ulec również arkusze egzaminacyjne, chcemy pokazać na czym te zmiany będą polegały. Do końca grudnia będą gotowe przepisy, a także aneksy do informatorów, dzięki którym można spokojnie przygotować się do egzaminów.

      Wymagania egzaminacyjne to istotne wytyczne dla nauczycieli i uczniów. Dzięki nim wiadomo, jakie wiadomości i umiejętności będą sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych oraz co należy z lat wcześniejszych powtórzyć do egzaminu. Wprowadzone rozwiązania pozwolą również na większy komfort pracy nauczycielom.

      Prace nad wymaganiami egzaminacyjnymi

      Dziś, 19 listopada zakończył się pierwszy etap prac zespołów ekspertów, którzy od października br. pracowali nad opracowaniem wymagań egzaminacyjnych.

      Minister Edukacji i Nauki, po analizie wyników ubiegłorocznych egzaminów i biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną, uznał, że w 2021 r. egzaminy powinny być przeprowadzone na podstawie zawężonego zakresu wymagań podstawy programowej. Podjął również decyzję o powołaniu zespołów eksperckich, których zadaniem było opracowanie propozycji wymagań egzaminacyjnych. Członkami tych zespołów zostali eksperci w zakresie każdego przedmiotu: nauczyciele - praktycy, nauczyciele akademiccy, przedstawiciele CKE i okręgowych komisji egzaminacyjnych.

      Zadaniem zespołów było przeanalizowanie obowiązujących podstaw programowych oraz stworzenie – na ich podstawie – wymagań egzaminacyjnych dla poszczególnych przedmiotów w zakresie obu egzaminów. Podczas tych prac eksperci przeprowadzili również konsultacje międzyprzedmiotowe, tak aby wymagania egzaminacyjne dla pokrewnych przedmiotów, np. biologii i chemii, wiedzy o społeczeństwie oraz geografii, były skorelowane i spójne. Efektem pracy zespołów jest przygotowana propozycja wymagań egzaminacyjnych na rok szkolny 2020/2021. Co istotne zmiana ta będzie dotyczyła egzaminów wyłącznie w bieżącym roku szkolnym (2020/2021).

      Prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych

      Od 20 listopada br. rozpoczynamy prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych. Na uwagi i opinie merytoryczne czekamy do 27 listopada pod adresem: prekonsultacje@men.gov.pl. Wszystkie przesłane opinie zostaną przekazane zespołom, które w kolejnym etapie prac dokonają analizy propozycji i zmodyfikują projekt.

      Kolejne kroki w przygotowaniu egzaminów

      Wymagania egzaminacyjne zostaną ogłoszone w grudniu br. w formie rozporządzenia. Również w grudniu rozpoczną się szkolenia dla doradców metodycznych i nauczycieli, organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Dodatkowo dyrektor CKE opublikuje aneksy do informatorów, zawierające m.in. opisy zmian w formułach arkuszy, zmodyfikowane zakresy struktur gramatycznych dotyczące egzaminów z języków obcych nowożytnych oraz listy lektur do egzaminów z języków mniejszości narodowych, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

      Po opublikowaniu ostatecznej wersji wymagań egzaminacyjnych, opracowane zostaną arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Następnie zostaną one udostępnione szkołom i zdającym w marcu 2021 r., na około 2 miesiące przed egzaminami w maju 2021 r.

      Warto podkreślić, że w przypadku egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. uczniowie będą mieli więcej czasu na opanowanie i powtórzenie zredukowanego zakresu wymagań, ponieważ w 2021 r. egzamin ten odbędzie się w ostatnim tygodniu maja, a nie jak w roku 2019 – w kwietniu.

      Czym są wymagania egzaminacyjne?

      Przygotowane przez ekspertów wymagania egzaminacyjne są oparte na wymaganiach ogólnych i szczegółowych podstawy programowej kształcenia ogólnego. W swoim zakresie uwzględniają one jednak specyficzną sytuację edukacyjną na przestrzeni ostatnich trzech lat szkolnych. Wymagania egzaminacyjne nie określają zakresu kształcenia. Nie ograniczają także w żaden sposób możliwości i zakresu realizacji podstawy programowej jako takiej. Określają natomiast treści – zakres wiadomości i umiejętności, których opanowanie będzie w 2021 r. sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych odpowiednio egzaminu ósmoklasisty czy maturalnego.

      Co istotne, nauczyciel realizuje program nauczania uwzględniający wymogi podstawy programowej. Jednocześnie w związku z ustaleniem nowych wymagań egzaminacyjnych na 2021 r. w sposób szczególny zwraca uwagę na te treści kształcenia, które zostały wskazane jako wymagania egzaminacyjne.

      Zmiana arkuszy egzaminacyjnych

      Wprowadzenie na potrzeby egzaminów w 2021 r. wymagań egzaminacyjnych wiąże się z modyfikacją formuły arkuszy egzaminacyjnych. Zmiana ta będzie dotyczyła m.in.:

      1. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego:
      • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczona będzie liczba lektur obowiązkowych, formy wypowiedzi ograniczone zostaną do dwóch: rozprawka albo opowiadanie,
      • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w pierwszej części arkusza egzaminacyjnego (czytanie ze zrozumieniem), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (120 minut),
      • możliwości odwołania się przez ucznia w wypracowaniu do wybranej lektury obowiązkowej, spełniającej warunki zadania (nie będzie wskazana lektura obowiązkowa, do której uczeń musiałby się odwołać );
      1. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki:
      • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczono wymagania dotyczące m.in. własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, geometrii przestrzennej, elementów statystyki opisowej,
      • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (100 minut),
      • zmniejszenia liczby zadań otwartych do rozwiązania (w porównaniu do arkuszy z lat 2019–2020);
      1. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego:
      • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. obniżony zostanie ogólny oczekiwany poziom biegłości językowej (poziom A2),
      • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (90 minut),
      • ograniczenia/dostosowania zakresu struktur gramatycznych (opublikowanych w Informatorach o egzaminie z poszczególnych języków);
      1. w przypadku egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym:
      • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym (przede wszystkim w zakresie zadań otwartych), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (170 minut);
      1. w przypadku egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów na poziomie rozszerzonym:
      • zniesienia obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako warunku zdania egzaminu maturalnego.

      Przypominamy o konsultacjach dla zdających egzaminy

      W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

       

      Departament Informacji i PromocjiMinisterstwo Edukacji Narodowej

     • NAUKA ZDALNA

     •  

      1. Od dnia 9 listopada 2020r. pracą zdalną z wykorzystaniem metod i form kształcenia na odległość objęci zostają uczniowie klas IV – VIII.

      2. W okresie nauki zdalnej uczniowie klas IV – VIII realizują dotychczasowy plan zajęć z uwzględnieniem harmonogramu pracy zdalnej.

      3. W harmonogramie pracy zdalnej określone zostały zajęcia edukacyjne, które realizowane będą z wykorzystaniem aplikacji Google Meet – lekcje w czasie rzeczywistym oraz zajęcia, na które zostanie przygotowany
       i udostępniony uczniom przez nauczycieli w czasie trwania lekcji materiał do pracy indywidualnej.  

      4. W harmonogramie pracy zdalnej zastosowano zasady BHP związane z pracą przy komputerze.

      5. W harmonogramie pracy zdalnej, kolorem zielonym oznaczono zajęcia organizowane z wykorzystaniem narzędzia MEET, przy bezpośrednim kontakcie on – line (włączona kamera i mikrofon). Pozostałe zajęcia odbywają się za pośrednictwem CLASSROOMA poprzez przesłanie przez nauczycieli przedmiotów materiałów do pracy indywidualnej z wykorzystaniem rekomendowanych platform i portali edukacyjnych.

      6. Nauczyciel ma obowiązek do tego, aby w czasie lekcji zdalnej wytłumaczyć uczniom daną partię materiału
       i polecić im pracę indywidualną z wykorzystaniem podręcznika, zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego.

      7. Czynności podejmowane przez uczniów w czasie pracy zdalnej podlegają sprawdzeniu i ocenie na zasadach określonych przez nauczyciela przedmiotu.

      8. W czasie pracy zdalnej wykorzystywane będą:

      • indywidualne adresy mailowe (założone w domenie splaczno.edu.pl),

      • klasowe adresy mailowe,

      • aplikacja GOOGLE MEET – aplikacja służąca do organizacji lekcji zdalnych w czasie rzeczywistym; nauczyciel organizujący zajęcia edukacyjne na klasowego maila wysyła zaproszenie do udziału w spotkaniu on – line; uczeń loguje się na maila klasowego, przyjmuje zaproszenie i dołącza do grupy – bierze udział w zajęciach;

      • platformy edukacyjne: e – podręczniki, e – wf itp.

      • materiały dostępne na stronach internetowych portali edukacyjnych,

      • narzędzia oferowane przez usługę G – SUITE.

      1. Obecność na zajęciach w formie zdalnej jest obowiązkowa. Brak potwierdzonej obecności (połączenie się zdalnie z nauczycielem) równoznaczny jest z zaznaczeniem w dzienniku lekcyjnym nieobecności, która będzie podlegała usprawiedliwieniu przez rodzica.

      2. Uczeń do pracy zdalnej może wykorzystywać różne urządzenia wyposażone w kamerę i mikrofon, w tym komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon. Warunkiem jest posiadanie aktywnego pakietu Internetu. 

      3. W czasie pracy zdalnej uczeń powinien mieć włączoną kamerę i włączony mikrofon. Decyduje o tym nauczyciel prowadzący zajęcia. 

      4. Ucznia w czasie nauki zdalnej obowiązuje przestrzeganie zasad kultury, w tym zabronione jest używanie słownictwa wulgarnego. 

       


       

      Dyrektor Szkoły:

      Dariusz Gościniak

     • UWAGA RODZICE i UCZNIOWIE!

     •       Biorąc pod uwagę spostrzeżenia nauczycieli związane z  korzystaniem z ClassRooma ustalam zasady obowiązujące uczniów podczas lekcji online. Rodziców proszę o współpracę w zakresie przestrzegania tych zasad oraz o zapewnienie uczniom odpowiednich warunków do uczestnictwa w zajęciach. Przestrzeganie obowiązujących reguł jest niezbędne, w szczególności dla sprawnego przebiegu lekcji pod względem technicznym:

      • ZABRONIONE jest nagrywanie zajęć, ich przetwarzanie, udostępnianie bez zgody nauczyciela. Postępowanie takie jest złamaniem prawa, za które grozi odpowiedzialność karna.
      • Uczeń ma obowiązek punktualnego logowania się na platformie, a po zakończeniu zajęć obowiązkowo na polecenie nauczyciela wylogować się.
      • Zajęcia odbywają się zgodnie z dotychczas obowiązującym planem. Lekcja prowadzona on-line trwa około 30 minut, natomiast pozostały czas lekcji wynikający z planu może być wykorzystany na samodzielną pracę ucznia bez komputera, przygotowanie się do kolejnych zajęć lub odpoczynek.
      • Do udziału z zajęciach prowadzonych zdalnie uczeń musi być przygotowany jak do lekcji odbywających się w szkole. W miejscu pracy ucznia powinny znajdować się potrzebne, do danej lekcji, podręczniki, ćwiczenia, zeszyt, przybory do pisania i kreślenia itp.  
      • Podczas zajęć, w miarę możliwości technicznych wszyscy uczniowie muszą być widoczni.
      • Uczeń ma obowiązek słuchać i wykonywać polecenia nauczyciela, a także dostosowywać się do czynności wykonywanych przez nauczyciela, jako organizatora zajęć. Jeżeli na przykład, nauczyciel wyłączy mikrofon uczniów, to oznacza, że taka jest potrzeba i należy się z tym pogodzić.
      • Podczas zajęć uczniowie nie mają prawa, bez wyraźnej zgody nauczyciela, do prowadzenia rozmów między sobą.
      • Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych zdalnie jest obowiązkowe. Obecność odnotowywana jest na podstawie logowania się na platformie. W przypadku uczniów, którzy z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć w zajęciach on-line, obecność jest zaliczana na podstawie materiałów pobranych i wykonanych zadań za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.
      • Dziennik elektroniczny nadal obowiązuje. Służy on do wysyłania i odbierania prac uczniów (w razie potrzeby), sprawdzania obecności, prowadzenia oceniania i korespondencji z rodzicami oraz uczniami.  

      DYREKTOR SZKOŁY:

      Dariusz Gościniak

     • UWAGA!!!

     •      Informujemy, że od 30 września 2020 r. w naszej szkole dostępny jest psycholog dla uczniów, nauczycieli i rodziców (opiekunów) dzieci i uczniów, w środy w godzinach 11:00 - 16:00. W sprawie kontaktów z psychologiem, proszę komunikować się za pośrednictwem dziennika elektronicznego bezpośrednio z psychologiem lub telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu

     • DOWOZY - zmiana!

     • Autobus dowożący dzieci z miejscowości Kalnik będzie o godzin 7.40, a nie 7.50 jak miało to miejsce wcześniej.

     • Ministerstwo Edukacji Narodowej - informacje!!!

     • Zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne
      dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej
      i uczniów szkół ponadpodstawowych

       

      Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

       

      Szkoły i placówki, w których nie będą zawieszone zajęcia stacjonarne

       

      Nauka dla dzieci w przedszkolach i uczniów klas I-III szkół podstawowych pozostaje bez zmian. 

       

      Stacjonarnie pracują również szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

       

      Dyrektorzy szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, a także szkół specjalnych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.

       

      Wsparcie dla uczniów, w tym z niepełnosprawnością

       

      Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

       

      Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

       

      Departament Informacji i Promocji

      Ministerstwo Edukacji Narodowej

     • DRODZY RODZICE i UCZNIOWIE – kolejne zmiany!!!

     •      Rząd ogłosił, iż od soboty 24 października cały kraj będzie znajdował się w strefie czerwonej. W związku z zaistniałą sytuacją nałożone zostały kolejne obostrzenia. Jak poinformował dziś (23.10.2020r.) na konferencji Premier Morawiecki od poniedziałku 26.10.2020 r. klasy IV - VIII szkół podstawowych przechodzą na nauczanie zdalne. Przypominam, iż nauczanie zdalne jest formą realizacji obowiązku szkolnego. Bardzo proszę rodziców o systematyczny nadzór.

      Szanowni Państwo, liczymy na Państwa wyrozumiałość.

      Ta sytuacja jest trudna dla nas wszystkich. Pomóżmy sobie nawzajem.

       

      W związku z tym od poniedziałku – 26.10.2020r. nastąpi zmiana harmonogramu przywozów i odwozów. Przypominam o obowiązkowym zakrywaniu nosa i ust podczas transportu.

       

      Dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych i klas 0-3 odbywają zajęcia zgodnie z planem. Bez zmian pozostaje praca kuchni - obiady dla tych klas będą nadal wydawane.

       

      Dyrektor szkoły

      Dariusz Gościniak

       

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie
   • sekretariat@splaczno.edu.pl
   • sekretariat@splaczno.edu.pl
   • (+48) 89 757 50 10
   • Łączno 48B, 14-300 Morąg Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych